aktualności

Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 1. kwartał 2021 r.

28.01.2022

Mimo kolejnej fali pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń, dane GUS dotyczące wyników budownictwa mieszkaniowego w Polsce w pierwszym kwartale 2021 roku wskazują na utrzymująca się wysoka aktywność inwestorów. W stosunku do notowań z ostatniego kwartału ubiegłego roku, liczba mieszkań oddanych do użytkowania spadła co prawda o 18,03%, jednak spadek ten przypisać należy przede wszystkim czynnikom sezonowym. O 12,71% wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, co ze względu na czynniki pogodowe należy uznać za bardzo dobry wynik. Nieznacznie, bo o 0,96%, tj. do 84 338, wzrosła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do I kwartału 2020 roku zanotowano wzrosty we wszystkich kategoriach mieszkań. Mieszkań oddanych do użytkowania było więcej o 7,41%. Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, wyniósł 21,19%, natomiast wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wyniósł aż 41,95%.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 1. kwartał 2021 r.

17.12.2021

Pierwszy kwartał 2021 roku przyniósł kontynuację trendów na rynku mieszkaniowym. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na poziom cen mieszkań pozostają niski poziom stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego oraz utrzymująca się wysoka dostępność cenowa mieszkań. Nowym, choć oczekiwanym, istotnym czynnikiem wzrostu popytu na nieruchomości mieszkaniowe jest rosnący poziom inflacji. O ile nie nastąpi zatem gwałtowna zmiana któregoś z powyższych czynników, trudno spodziewać się w najbliższym czasie przełamania wzrostowego trendu cen mieszkań. W I kwartale 2021 roku odnotowano wzrosty średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w większości badanych lokalizacji. Najwyższy wzrost, osiągający 5,37%, odnotowano w Krakowie. Wzrosty średnich cen przekraczające 3 procent wystąpiły w aglomeracji katowickiej, Wrocławiu, Gdańsku i Łodzi - odpowiednio 3,31%, 3,29%, 3,95% i 3,33%. Średnia cena transakcyjna w Warszawie w I kwartale 2021 roku wyniosła 10 073 zł/m2 i była niższa o 0,08% w odniesieniu do wartości notowanej w poprzednim kwartale. Spadek średniej ceny zanotowano także w Poznaniu - o 1,45%. [...]

Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 1. kwartale 2021 r.

06.12.2021

Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz na rynku kredytów hipotecznych w I kwartale 2021 roku to: ● kolejne ograniczenia wprowadzone w związku z trzecią falą pandemii COVID-19; ● spadek PKB w pierwszym kwartale 2021 - PKB niewyrównany sezonowo spadł realnie o 1,2% rok do roku; ● wzrost tempa inflacji - w I kwartale 2021 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyj- nych publikowany przez GUS wyniósł 2,1% w odniesieniu do czwartego kwartału roku poprzedniego; ● stabilny poziom bezrobocia - na koniec marca 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,4%, a więc utrzymała się na niezmienionym poziomie w stosunku do końca poprzedniego kwartału (stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 6,2%); ● historycznie niski poziom stóp procentowych NBP - stopa referencyjna wynosi obecnie 0,10% w skali rocznej; ● dalsze łagodzenie przez banki polityki kredytowej, wywołane przede wszystkim pozytywną oceną sytuacji na rynku mieszkaniowym, a także odnotowanym przez banki wzrostem popytu na kredyty hipoteczne i presję konkurencyjną; [...]

Wyniki działalności sektora deweloperskiego - 1. kwartał 2021 r.

06.08.2021

Sektor deweloperski również nie zwalnia tempa. W pierwszym kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 40 130 mieszkań, a więc o 10,27% więcej niż w kwartał wcześniej. Liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 56 334, co oznaczało nieznaczny spadek - o zaledwie 0,36%. Głębszy spadek odnotowano w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. W okresie styczeń - marzec było ich 30 404, a zatem o 27,71% mniej niz w kwartale poprzednim. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w analogicznym okresie roku poprzedniego wzrosty zanotowano w kategoriach mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto. W przypadku mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrost ten wyniósł 26,01%, natomiast liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali pozwolenie lub dokonali zgłoszenia, była wyższa niz rok wcześniej o rekordowe 51,55%. Nieznacznie niższa w porównaniu z wynikami z pierwszego kwartału zeszłego roku (o –1,18%) była z kolei liczba mieszkań oddanych do użytkowania. [...]

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w obrocie - 1. kwartał 2021 r.

28.06.2021

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań, które były przedmiotem obrotu w I kwartale 2021 roku w ośmiu największych aglomeracjach Polski, wzrosła w stosunku do wartości z poprzedniego kwartału i wyniosła 55,18 m2. Najwyższą średnią powierzchnię sprzedanych mieszkań odnotowano w Poznaniu (57,38 m2) oraz w Warszawie (57,30 m2), natomiast najmniejsze mieszkania były przedmiotem obrotu w Krakowie, gdzie przeciętny metraż wyniósł 52,03 m2.

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych - 1. kwartał 2021 r.

23.06.2021

Według stanu na dzień 31 marca bieżącego roku liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnął poziom 2 488 247 sztuk. Oznacza to przyrost o 0,65% w I kwartale 2021 roku, czyli nominalnie o 15 953 kredyty w porównaniu do stanu na koniec roku 2020. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych według stanu na koniec I kwartału br. wyniósł 480,170 mld zł wobec 476,267 mld zł na koniec kwartału poprzedniego. W okresie od stycznia do marca bieżącego roku zarejestrowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 0,82%, czyli o 3,902 mld zł. Pierwszy kwartał 2021 roku przyniósł dalsze łagodzenie polityki kredytowej banków w zakresie kredytów mieszkaniowych, wynikające przede wszystkim z bardziej optymistycznej oceny rozwoju sytuacji gospodarczej kraju. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wysokości wkładu własnego, a także wysokości marzy kredytowej. Istotnym czynnikiem luzowania polityki kredytowej była również presja konkurencyjna oraz odnotowany po raz kolejny znaczący wzrost popytu na kredyty hipoteczne. [...]

Średnia cena 1 m2 nieruchomości mieszkaniowej w 4. kwartale 2020 r.

11.06.2021

Analiza średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w podziale na liczbę pokoi wskazuje, że w IV kwartale 2020 roku największą dynamikę wykazywały średnie ceny mieszka w Białymstoku. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania jednopokojowego była tu wy sza o 7,89% niż kwartał wcześniej, natomiast średnia cena mieszkań o czterech i więcej pokojach spadła o 4,50%. Najmniejszą dynamikę cen we wszystkich lokalizacjach wykazywały mieszkania dwupokojowe. W badanym kwartale kawalerka w Warszawie kosztowała średnio 10 915 zł/m2, mieszkanie dwupokojowe – 10 109 zł/m2, mieszkanie o trzech pokojach – 9 845 zł/m2, a czteropokojowe – 9 834 zł/m2. Najniższą wartość zanotowano dla 1 metra kwadratowego powierzchni mieszkania dwupokojowego w aglomeracji katowickiej – 4 025 zł. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań, które były przedmiotem obrotu w IV kwartale 2020 roku w ośmiu największych aglomeracjach Polski, wzrosła w stosunku do wartości z poprzedniego kwartału i wyniosła 57,67 m2. Najwyższą średnią powierzchnię sprzedanych mieszkań odnotowano w Poznaniu (60,45 m2) oraz we Wrocławiu (60,24 m2), natomiast najmniejsze mieszkania były przedmiotem obrotu w Krakowie, gdzie przeciętny metra wyniósł 53,37 m2.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w 4. kwartale 2020 r.

02.06.2021

Mimo drugiej fali pandemii COVID-19 i związanych z nią obostrzeń, a także pesymistycznych informacji napływających z rynku najmu, rynki mieszkaniowe największych polskich miast pozostały stabilne. Sytuacja na rynku mieszkaniowym w IV kwartale 2020 roku kształtowana była przez te same czynniki, co w okresach wcześniejszych, do których zaliczyć należy przede wszystkim tani kredyt hipoteczny, brak alternatywy dla lokowania kapitału oraz dostępność cenową mieszkań. Z danych Centrum AMRON wynika jednak, że IV kwartał 2020 roku przyniósł wyraźny spadek dynamiki wzrost w cen na większości badanych rynków. W przypadku pięciu z nich zmiana średniej ceny 1 metra kwadratowego mieszkania nie przekroczyła 1 procenta. Tak było w aglomeracji katowickiej, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Łodzi. Zdecydowanie najniższą dynamikę ceny średniej odnotowano w aglomeracji katowickiej, gdzie cena średnia w IV kwartale była wyższa od notowanej kwartał wcześniej o zaledwie 0,04%. Liderem wzrostu cen była w tym okresie Warszawa. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania wyniosła tu w IV kwartale 2020 r. 10 081 zł i była wy sza o 5,36% od średniej notowanej kwartał wcześniej. Wzrost ceny średniej przekraczający poziom 1% zanotowano również w Białymstoku, gdzie średnia cena metra kwadratowego mieszkania wyniosła 5 817 zł, co oznaczało wzrost o 2,71%. Największy spadek średniej ceny odnotowano w Krakowie, o 1,44% (do 8 015 zł). [więcej]

Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 4. kwartale 2020 r.

17.05.2021

• niewielki spadek tempa inflacji - w IV kwartale 2020 wskaźnik cen towar w i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS roku wyniósł 2,8% (w poprzednim kwartale było to 3%); • stabilny poziom bezrobocia - na koniec grudnia 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,2%, a więc nieznacznie wzrosła (o 0,1%) w stosunku do końca poprzedniego kwartału; • historycznie niski poziom st p procentowych NBP; • spowolnienie dynamiki wzrostu cen mieszka; • nieznaczne spowolnienie dynamiki spadków czynszów najmu mieszka we wszystkich badanych miastach [więcej]
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.