aktualności

Średnia wartość kredytu w 1 kw. 2022 r.:

02.09.2022

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w I kwartale 2022 roku wyniosła 351 251 zł, czyli więcej o 711 zł (0,20%) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie przeciętna wartość kredytu walutowego spadła o 6 949 zł, czyli o 2,26%, i wyniosła 301 161 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 351 714 zł, co oznaczało wzrost o 754 zł (0,21%) w stosunku do wartości zanotowanej w IV kwartale 2021 roku. W odniesieniu do I kwartału ubiegłego roku, przeciętna wartość nowego kredytu mieszkaniowego udzielonego w rodzimej walucie była wyższa o 12,22% (nominalnie o 38 289 zł), a średnia wartość kredytu denominowanego w obcych walutach – o 5,45% (czyli 15 567 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale wzrosła o 12,16%, czyli nominalnie o 38 089 zł w porównaniu do analogicznego kwartału 2021 roku.

Struktura wg wskaźnika LtV w 1 kw. 2022 r.:

29.08.2022

W I kwartale 2022 roku po raz kolejny zanotowano dynamiczne zmiany w strukturze rynku kredytów mieszkaniowych pod względem wysokości wskaźnika LtV. Udział kredytów o LtV na poziomie od 50 do 80% wzrósł o 2,20 p.p. i wyniósł 51,31%. Odsetek kredytów z kategorii LtV od 80% spadł o 4,75 p.p. do poziomu 26,51%, udział kredytów o wskaźniku LtV od 30 do 50% wzrósł o 1,76 p.p. do 8,15%, natomiast udział kredytów z LtV do 30% wzrósł o 0,79 p.p., do poziomu 14,03%. W odniesieniu do I kwartału 2021 roku, zanotowano wyraźny spadek udziału kredytów o wskaźniku LtV od 80% – o 4,66 p.p. O 3,08 p.p. spadł również odsetek kredytów z LtV do 30%. W pozostałych kategoriach wartości LtV zarejestrowano wzrosty – o 1,57 p.p. w przypadku kredytów o wskaźniku LtV od 30 do 50% oraz o 6,17 p.p. w kategorii.

Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 w 1 kw. 2022 r.

23.08.2022

Prezentowany w Raporcie AMRON-SARFiN syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce – Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w I kwartale 2022 roku miały: ●● niewielki spadek średnich cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 0,60% w stosunku do IV kwartału 2021 roku; ●● wzrost oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w I kwartale 2022 roku wyniosło 5,80% (w IV kwartale 2021 roku oprocentowanie wyniosło 3,82%); [więcej]

Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych w 1 kw. 2022 r.

16.08.2022

Na koniec I kwartału 2022 r. średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,01%, czyli mniej o 0,15 p.p. w porównaniu do końca IV kwartału 2021 roku. Do obniżenia marży kredytowej skłonił banki znaczący spadek popytu na kredyty hipoteczne i rosnąca konkurencja. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2021 roku, średnia marża kredytu hipotecznego była niższa o 0,2 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec I kwartału 2022 roku wyniosło 6,78%, czyli o 2,08 p.p. więcej w porównaniu z końcem IV kwartału 2021 r. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przeciętne oprocentowanie było wyższe o 4,36 p.p.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 1 kw. 2022 r.

22.07.2022

Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł wyraźne osłabienie dynamiki wzrostu średnich cen mieszkań w największych polskich miastach. Seria podwyżek stóp procentowych i nowelizacja zapisów rekomendacji S wpłynęły na znaczne obniżenie popytu na kredyty hipoteczne i w konsekwencji – na mieszkania. Gwałtownie rosnący poziom inflacji i wejście w życie od początku roku nowych zasad podatkowych w ramach Polskiego Ładu, a następnie jego kolejnych korekt i zmian, dodatkowo skomplikowało sytuację, wprowadzając niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej, a także wysokości przyszłych dochodów potencjalnych kredytobiorców i nabywców mieszkań. Dokonana 24 lutego agresja Rosji na Ukrainę, poza znacznym spadkiem optymizmu konsumenckiego, wywołała szereg negatywnych konsekwencji dla budownictwa mieszkaniowego, w tym przede wszystkim w zakresie dostępności siły roboczej (odpływ nawet do 30% pracowników z Ukrainy). Najwyższy wzrost średniej ceny nominalnej, o 2,70%, odnotowano w Warszawie. Średnia cena transakcyjna w I kwartale 2022 roku wyniosła 11 382 zł/m2. Wzrosty średnich cen odnotowano również we Wrocławiu (o 1,46%), Krakowie (o 2,61%), Poznaniu (o 0,88%) i Łodzi (o 1,67%). Jedynym miastem w grupie największych miast Polski, gdzie zanotowano spadek średniej ceny, był Gdańsk – średnie ceny spadły tam o 0,44%. [więcej]

Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 1 kw. 2022 r.

14.07.2022

Agresja Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego br., i będący jej konsekwencją napływ do Polski znacznej liczby uchodźców, po raz kolejny w ostatnich latach gruntownie zmieniły sytuację na rynku najmu. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z ograniczeniem podaży zawiązanym z wycofywaniem z rynku mieszkań przeznaczonych na zakwaterowanie uchodźców, z drugiej – z jednoczesnym, znacznym wzrostem popytu na mieszkania na wynajem ze strony uciekających przed wojną Ukraińców. Co jednak istotne w kontekście wysokości stawek czynszu, w dużej części było to dość specyficzne zapotrzebowanie na najem na stosunkowo krótki okres – około jednego kwartału. W efekcie w marcu zanotowaliśmy dynamiczne wzrosty stawek najmu mieszkań. W chwili obecnej trudno jest mówić o równowadze na rynku najmu. Perspektywy rynku, a przede wszystkim perspektywy utrzymania obecnego poziomu stawek czynszu, zależeć będą zarówno od rozwoju sytuacji w Ukrainie i ewentualnej gotowości uchodźców do powrotu do domu, jak i możliwości wchłonięcia przez polski rynek pracy znaczącej liczby pracowników z Ukrainy. Wzrosty średnich czynszów najmu mieszkań były obserwowane we wszystkich badanych lokalizacjach. Najwyższy wzrost w stosunku do poziomu czynszu notowanego w poprzednim kwartale odnotowano we Wrocławiu – 10,18%. Wzrosty przekraczające poziom 9% odnotowano również w Łodzi (o 9,39%) oraz Krakowie (9,10%). Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w I kwartale 2022 roku wyniósł 2 042 zł i był wyższy od notowanego kwartał wcześniej o 8,27% (156 zł). [więcej]

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w 1 kw. 2022 r.:

28.06.2022

Czynne kredyty mieszkaniowe Według stanu na dzień 31 marca bieżącego roku, liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnęła poziom 2 528 101 sztuk. Oznacza to spadek o 0,8% w I kwartale 2022 roku, czyli nominalnie o 20 459 kredytów w porównaniu do stanu na koniec roku 2021. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych według stanu na koniec I kwartału br. wyniósł 511,655 mld zł wobec 511,265 mld zł na koniec poprzedniego kwartału. W okresie od stycznia do marca bieżącego roku zarejestrowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 0,08%, czyli o 390 mln zł. [więcej]

Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w I kw. 2022 r:

28.06.2022

- napływ znacznej liczby uchodźców z Ukrainy (do końca marca do Polski dotarło blisko 2,5 miliona osób); - trzykrotne podniesienie stóp procentowych NBP z poziomu 1,75% kolejno do 2,25% (5 stycznia 2022 r.), 2,75% (9 lutego 2022 r.) i 3,50% (9 marca 2022 r.); - dynamiczny wzrost tempa inflacji – w I kwartale 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 9,7% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w poprzednim kwartale było to 7,7%); - utrzymujący się niski poziom bezrobocia – na koniec marca 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4%, a więc utrzymała się na niezmienionym poziomie w stosunku do końca poprzedniego kwartału; - wyraźny spadek tempa wzrostu cen mieszkań w największych miastach Polski, a także niewielkie spadki cen w zdecydowanej większości miast wojewódzkich i regionalnych; - znaczne wzrosty czynszów najmu mieszkań we wszystkich badanych miastach, związane przede wszystkim z napływem uchodźców z Ukrainy; [więcej]

Spadek średnich stawek czynszu najmu mieszkań - 1. kwartał 2021 r.

28.04.2022

Rynek najmu mieszkań jako pierwszy odczuł skutki pandemii koronawirusa. Przejście większości uczelni na tryb zajęć zdalnych lub częściowo zdalnych, praca zdalna, którą wprowadziła większość firm, a także ograniczenia w ruchu turystycznym wpłynęły na zdecydowane obniżenie popytu na mieszkania do wynajęcia. Pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł z jednej strony kontynuację spadków czynszów na prywatnym rynku mieszkań na wynajem, z drugiej natomiast wyraźne zahamowanie ich tempa. Związane jest to naturalnie z niższą liczbę zawieranych w okresie zimowym umów najmu. Na poprawę sytuacji i możliwe odwrócenie spadkowego trendu wysokości czynszów trzeba będzie prawdopodobnie poczekać do powrotu studentów na uczelnie, a więc do sierpnia - września, oczywiście pod warunkiem, że w międzyczasie nie rozpocznie się czwarta fala zachorowań na COVID-19, która ponownie przesunie w czasie powrót do zajęć w trybie stacjonarnym. Ponownie, we wszystkich badanych lokalizacjach zanotowaliśmy w pierwszym kwartale bieżącego roku spadek średniej wysokości czynszu, przy czym z najgłębszym spadkiem mieliśmy do czynienia w Łodzi - o 2,45% w stosunku do czynszu notowanego kwartał wcześniej. Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w I kwartale 2021 roku wyniósł 1 654 zł i był niższy od notowanego kwartał wcześniej o 12 zł (–0,7 p.p.). We Wrocławiu noto- wany w I kwartale przeciętny czynsz był niższy niż kwartał wcześniej o 0,86 p.p. i wyniósł 1 476 zł. [...]
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.