aktualności

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych, II kwartał 2022.

16.11.2022

Według stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku, liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnęła poziom 2 483 539 sztuk. Oznacza to spadek o 2,55% w II kwartale 2022 roku, czyli nominalnie o 65 021 kredytów w porównaniu do stanu na koniec I kwartału 2022 roku. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych według stanu na koniec II kwartału br. wyniósł 508,277 mld zł wobec 511,655 mld zł na koniec poprzedniego kwartału. [c.d.]

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego w II kwartale 2022.

28.10.2022

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w II kwartale 2022 roku wyniosła 350 123 zł, czyli mniej o 1 128 zł (0,32%) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie przeciętna wartość kredytu walutowego spadła o 18 670 zł, czyli o 6,20%, i wyniosła 319 831 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 350 580 zł, co oznaczało spadek o 1 134 zł (0,32%) w stosunku do wartości zanotowanej w I kwartale bieżącego roku. W odniesieniu do II kwartału ubiegłego roku, przeciętna wartość nowego kredytu mieszkaniowego udzielonego w rodzimej walucie była wyższa o 6,21% (nominalnie o 20 512 zł), a średnia wartość kredytu denominowanego w obcych walutach – o 12,69% (czyli 36 007 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale wzrosła o 6,12%, czyli nominalnie o 20 484 zł w porównaniu do analogicznego kwartału 2021 roku.

Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2. kwartale 2022 r.

25.10.2022

W stosunku do notowań z poprzedniego kwartału, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w II kwartale 2022 r. była niższa o 0,50% (oddano do użytkowania 54 569 mieszkań). O 24,65% wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Wzrosła również do 92 827, czyli o 19,30%, liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do II kwartału 2021 roku, zanotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – w II kwartale br. było ich mniej o 17,88% niż rok wcześniej. W przypadku pozostałych dwóch wskaźników zanotowano wzrosty. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania była wyższa o 4,19%, natomiast wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wyniósł 6,87%. W drugim kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 39 888 mieszkań, a więc o 25,93% więcej niż kwartał wcześniej. Liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 64 984, co oznaczało wzrost o 24,92%. Wzrost odnotowano również w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. W okresie kwiecień–czerwiec br. było ich 33 154, a zatem o 12,96% więcej niż w kwartale poprzednim. Widoczną poprawę wyników osiągniętych przez sektor deweloperski, poza czynnikami sezonowymi należy przypisać wejściu w życie, z początkiem lipca b.r., znowelizowanej ustawy deweloperskiej nakładającej na deweloperów obowiązek odprowadzania składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. [c.d.]

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w II kwartale 2022 r.

18.10.2022

Drugi kwartał 2022 roku przyniósł zdecydowane zróżnicowanie dynamiki średnich cen mieszkań w badanych lokalizacjach. Jednym z najważniejszych skutków zmian zachodzących obecnie w otoczeniu rynku mieszkaniowego jest wyraźne obniżenie liczby zawieranych transakcji, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. To w naturalny sposób skutkuje większą zmiennością średnich cen mieszkań w największych polskich miastach. Trudno jest zatem w chwili obecnej jednoznacznie określić, czy mamy już do czynienia ze zmianą trendu cen na niektórych rynkach największych miast Polski, czy notowane spadki wynikają ze zmieniającej się struktury obrotu na rynku. Wskazywałby na to znaczny wzrost przeciętnej powierzchni sprzedanego mieszkania we wszystkich badanych lokalizacjach. Ponownie należy jednak podkreślić, że mimo notowanych w niektórych lokalizacjach wzrostów cen, ich dynamika nigdzie nie przekroczyła poziomu wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych notowanego przez GUS, który dla II kwartału 2022 roku wyniósł 5,8%. Najwyższe wzrost średniej ceny nominalnej, zanotowano w Łodzi i Wrocławiu – odpowiednio o 4,78% i 4,77%. Średnia cena transakcyjna w II kwartale 2022 roku wyniosła w tych miastach kolejno 6 688 zł/m2 i 8 713 zł/m2. Niższe wzrosty średnich cen wystąpiły w Krakowie (o 3,39%) i Gdańsku (o 0,45%). Spadki średnich cen zanotowano natomiast w Warszawie (o 1,17%) i Poznaniu (o 2,01%). [c.d.]

Średnie ceny transakcyjne 1 m2 w II kwartale 2022 r.

11.10.2022

Analiza zmian średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania dla większości badanych lokalizacji wskazuje na jej silne powiązanie z liczbą pokoi w mieszkaniu. Kluczowym czynnikiem wydaje się być wielkość rynku mieszkań, która oczywiście nie zawsze jest dyktowana wielkością samego miasta lub zespołu miast. Im większy rynek, tym większa różnorodność cen i odwrotnie – im mniejszy, tym bardziej jednorodny pod względem wysokości cen. W II kwartale 2022 roku średnia cena 1 metra kwadratowego kawalerki w Warszawie wyniosła 11 688 zł/m2, mieszkania dwupokojowego – 11 454 zł/m2, lokalu trzypokojowego – 11 009 zł/m2, natomiast mieszkania o czterech pokojach – 10 601 zł/m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań, które były przedmiotem obrotu w II kwartale 2022 roku w ośmiu największych aglomeracjach Polski, wzrosła w stosunku do wartości z poprzedniego kwartału i wyniosła 58,97 m2. Najwyższą średnią powierzchnię sprzedanych mieszkań odnotowano w Warszawie (62,75 m2) oraz Gdańsku (59,76 m2), natomiast najmniejsze mieszkania były przedmiotem obrotu w aglomeracji katowickiej, gdzie przeciętny metraż wyniósł 53,13 m2.

Średnie stawki czynszu najmu mieszkań w II kwartale 2022 r.

04.10.2022

Rynek najmu mieszkań, po dynamicznych zmianach notowanych w I kwartale bieżącego roku, nieco się ustabilizował. Znaczna część uchodźców, którzy po wybuchu wojny w Ukrainie trafiła do Polski powróciła do kraju bądź wyjechała do innych krajów UE. Obecnie szacuje się, że w Polsce wciąż przebywa około 1,3 miliona uchodźców wojennych. Odpływ znacznej liczby uchodźców przyczynił się do obniżenia presji popytu na wysokość stawek czynszu najmu mieszkań w największych polskich miastach. Mimo to wzrosty średnich czynszów najmu mieszkań były ponownie obserwowane we wszystkich badanych lokalizacjach. Były to jednak wzrosty o dynamice znacznie niższej niż miało to miejsce w I kwartale bieżącego roku. Najwyższy wzrost w stosunku do poziomu czynszu notowanego w poprzednim kwartale odnotowano w Poznaniu – 5,57%. Nieco wolniej rosły stawki czynszu w Katowicach – o 4,28%, Katowice pozostały jednak rynkiem o najniższej spośród badanych lokalizacji średniej stawce czynszu – 1 024 zł. We Wrocławiu i Gdańsku wzrosty czynszów były nieco niższe – odpowiednio o 1,46% i 3,22%. Przeciętne stawki czynszu w II kwartale bieżącego roku wyniosły tam 1 812 zł (Wrocław) i 1 892 zł (Gdańsk). Najniższy wzrost średniej stawki czynszu zanotowano w Krakowie – 0,31%. [c.d.]

Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w II kwartale 2022:

20.09.2022

Odpływ dużej liczby uchodźców z Ukrainy (obecnie szacuje się, że w Polsce pozostało około 1,3 miliona osób); ●● trzykrotne podniesienie stóp procentowych NBP z poziomu 3,50% kolejno do 4,50% (7 kwietnia 2022 r.), 5,25% (6 maja 2022 r.) i 6,00% (9 czerwca 2022 r.); ●● dalszy dynamiczny wzrost tempa inflacji – w II kwartale 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 13,9% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w poprzednim kwartale było to 9,7%); ●● utrzymujący się niski poziom bezrobocia – na koniec marca 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,2%, a więc nieznacznie spadła (o 0,2%) w stosunku do końca poprzedniego kwartału; ●● wyraźny spadek wolumenu obrotu na rynku mieszkaniowym, zmienna dynamika cen w zdecydowanej większości miast wojewódzkich i regionalnych; ●● spowolnienie dynamiki wzrostów czynszów najmu mieszkań we wszystkich badanych miastach, ; ●● dalszy spadek dostępności mieszkań w największych miastach Polski; [c.d.]

W 1 kw. 2022 r. odnotowano spadek liczby oddanych mieszkań.

19.09.2022

W stosunku do notowań z ostatniego kwartału ubiegłego roku, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w I kwartale 2022 r. była niższa o 22,28% (oddano do użytkowania 54 742 mieszkania). O 12,78% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Należy przy tym podkreślić, że był to już trzeci kwartał z kolei, w którym zanotowano spadek tego wskaźnika. Spadła również do 77 808, czyli o 8,87%, liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do I kwartału 2021 roku, zanotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania – w I kwartale br. było ich więcej o 3,19% niż rok wcześniej. W przypadku pozostałych dwóch wskaźników zanotowano spadki. Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, wyniósł 16,32%, natomiast spadek liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wyniósł 8,04%.

W 1 kw. 2022 r. odnotowano spadek liczby budowanych mieszkań.

13.09.2022

W pierwszym kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 31 675 mieszkań, a więc o 17,40% mniej niż kwartał wcześniej. Liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 52 020, co oznaczało spadek o 4,70%. Najgłębszy spadek odnotowano w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. W okresie styczeń – marzec br. było ich 29 349, a zatem aż o 33,95% mniej niż w kwartale poprzednim. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w analogicznym okresie roku poprzedniego, zanotowano spadki wysokości wszystkich trzech wskaźników. W przypadku mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadek wyniósł 21,07%, natomiast liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali pozwolenie lub dokonali zgłoszenia, była niższa niż rok wcześniej o 8,19%. Najniższy spadek zanotowano w przypadku liczby mieszkań oddanych do użytkowani – w I kwartale 2022 r. oddano do użytkowania o 3,61% mniej mieszkań niż rok wcześniej. [więcej]
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.