aktualności

Wyniki działalności sektora deweloperskiego w III kwartale 2022 r.:

01.04.2023

W trzecim kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 22 264 mieszkań, a więc o 44,18% mniej niż kwartał wcześniej. Liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 43 057, co oznaczało spadek o 33,74%. Wzrost odnotowano jedynie w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. Od lipca do września było ich 36 353, a zatem o 9,22% więcej niż w kwartale poprzednim. Tak głębokie spadki dwóch pierwszych wskaźników, poza pogarszającą się sytuacją na rynku mieszkaniowym, należy wiązać ze wzmożoną aktywnością deweloperów w poprzednim kwartale, związaną z wejściem w życie z początkiem lipca b.r. znowelizowanej ustawy deweloperskiej, nakładającej na deweloperów obowiązek odprowadzania składki na deweloperski fundusz gwarancyjny. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w analogicznym okresie poprzedniego roku, zanotowano spadki wszystkich trzech wskaźników. O 44,82% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali pozwolenie była niższa o 10,50%, natomiast spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania wyniósł 0,62%. [...]

Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 w III kwartale 2022 r.:

22.03.2023

Prezentowany w Raporcie AMRON-SARFiN syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce – Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w III kwartale 2022 roku miały: ● niewielki spadek średnich cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 3,59% w stosunku do II kwartału 2022 roku; ● wzrost oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w III kwartale 2022 roku wyniosło 9,05% (w II kwartale 2022 roku oprocentowanie wyniosło 7,58%); w badaniu po raz pierwszy uwzględniono również wartość indeksu przy uwzględnieniu 5% bufora, wymaganego przez zapisy Rekomendacji S KNF przy badaniu zdolności kredytowej; [...]

Kredyty o stałej stopie procentowej - III kwartałe 2022 r.:

28.02.2023

W trzecim kwartale 2022 r. liczba kredytów z okresowo stałą stopą procentową wzrosła o 25 576. Przyrost ten uwzględnia zarówno nowo podpisane umowy kredytowe, jak i umowy aneksowane w III kwartale br. Udział kredytów, w przypadku których oprocentowanie zostało zmienione ze zmiennego na okresowo stałe na mocy aneksu podpisanego w III kwartale br., w łącznej liczbie kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu udzielonych w III kwartale 2022 r. wyniósł 50,43%, czyli o 5,82 p.p. mniej niż w II kwartale br. Liczba nowo udzielonych kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła 12 769, co stanowiło 59,76% łącznej sprzedaży kredytów hipotecznych w III kwartale 2022 r. Łączna wartość kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu udzielonych w III kwartale 2022 r. wyniosła 3,9 mld zł, a średnia wartość takiego kredytu – 305 427 zł, czyli wyraźnie mniej niż średnia wartość nowo udzielonego kredytu o zmiennej stopie oprocentowania (367 736 zł). [...]

Struktura wysokości kredytu w III kwartale 2022 r.:

30.01.2023

W III kwartale 2022 roku zanotowano istotne zmiany struktury nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych ze względu na wartość. Wzrosły udziały kredytów o wartości poniżej 100 tys. zł (o 0,83 p.p.), między 100 a 200 tys. zł (o 3,81 p.p.) oraz między 200 a 300 tys. zł (o 0,97 p.p.). Spadły natomiast udziały wszystkich pozostałych kategorii kredytów. Najgłębszy spadek zanotowano w przypadku kredytów o kwotach od 500 tys. zł do 1 mln zł – o 2,56 p.p. Zmiana ta wiąże się ze wzrostem udziału w rynku kredytów `wspierających` zakupy gotówkowe, często warunkowane wcześniejszą sprzedażą innych nieruchomości na rynku mieszkaniowym. W porównaniu do III kwartału 2021 roku, w strukturze nowo udzielonych kredytów spadły udziały kredytów na kwoty do 100 tys. zł (o 0,36 p.p.) oraz kredytów o kwotach od 300 tys. zł do 1 mln zł. Największy spadek zanotowano przy tym w kategorii kredytów na kwoty od 300 tys. do 400 tys. zł (o 2,63 p.p.). W pozostałych kategoriach wartości zarejestrowano wzrosty – od 0,17 p.p. w przypadku kredytów o wartości od 1 mln zł do 4,43 p.p. w przypadku kredytów od 100 do 200 tys. zł.

Sytuacja na rynku mieszkań w III kwartale 2022 r.:

16.01.2023

W stosunku do notowań z poprzedniego kwartału, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w III kwartale 2022 r. była wyższa o 5,02% (oddano do użytkowania 57 448 mieszkań). O 32,17% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Do 65 606, czyli o 29,32%, spadła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W porównaniu do III kwartału 2021 roku zanotowano spadki wszystkich trzech wskaźników. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, była niższa o 37,31% niż rok wcześniej, liczba mieszkań oddanych do użytkowania była niższa o 2,36%, natomiast spadek liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wyniósł 20,92%.

Analiza zmian średniej ceny transakcyjnej 1 m2 w III kwartale 2022 r.:

11.01.2023

Kluczowym czynnikiem wydaje się być wielkość rynku mieszkań, która oczywiście nie zawsze jest dyktowana wielkością samego miasta lub zespołu miast. Im większy rynek, tym większa różnorodność cen i odwrotnie – im mniejszy, tym bardziej jednorodny pod względem wysokości cen. W III kwartale 2022 roku średnia cena 1 metra kwadratowego kawalerki w Warszawie wyniosła 11 622 zł/m2, mieszkania dwupokojowego – 11 442 zł/m2, lokalu trzypokojowego – 11 047 zł/m2, natomiast mieszkania o czterech pokojach – 10 683 zł/m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań, które były przedmiotem obrotu w III kwartale 2022 roku w ośmiu największych aglomeracjach Polski, utrzymała się na poziomie zbliżonym do notowanej w poprzednim kwartale i wyniosła 58,36 m2. [...]

Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych w III kwartale 2022 r.:

09.01.2023

Na koniec III kwartału 2022 r. średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 1,99%, czyli mniej o 0,02 p.p. w porównaniu do końca II kwartału 2022 roku. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2021 roku, średnia marża kredytu hipotecznego była niższa o 0,23 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec III kwartału 2022 roku wyniosło 9,20%, czyli o 0,05 p.p. więcej w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przeciętne oprocentowanie było wyższe o 6,74 p.p.

Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w III kwartale 2022:

04.01.2023

dwukrotne podniesienie stóp procentowych NBP z poziomu 6,00% kolejno do 6,50% (8 lipca 2022 r.) i 6,75% (9 września 2022 r.); ● dalszy dynamiczny wzrost tempa inflacji – w III kwartale 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 13,3% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w poprzednim kwartale było to 13,9%); ● utrzymujący się niski poziom bezrobocia – na koniec września 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1%, a więc nieznacznie spadła (o 0,1%) w stosunku do końca poprzedniego kwartału; ● kolejny wyraźny spadek optymizmu konsumenckiego, widoczny w notowaniach BWUK (wskaźnik ufności konsumenckiej notowany przez GUS); [...]

Trudniej o kredyt mieszkaniowy - II kwartał 2022.

14.12.2022

Drugi kwartał 2022 roku przyniósł dalsze, znaczne zaostrzenie polityki kredytowej banków w zakresie kredytów mieszkaniowych. Jego zasadniczymi powodami było pogorszenie prognoz rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, wzrosty stóp procentowych NBP, a także wdrożenie rekomendacji KNF. Odnotowano również dalszy spadek popytu na kredyty hipoteczne. W II kwartale br. liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 38 398, czyli o 19,61% mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału (nominalnie mniej o 9 369 kredytów). Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 13,536 mld zł, co oznacza spadek o 3 396 mln zł, czyli 20,06% w odniesieniu do I kwartału bieżącego roku. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, czyli II kwartału 2021 r., zawarto o 28 615 (czyli 43,70%) umów kredytowych mniej, a ich wartość była niższa o 8,601 mld zł (38,85%) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.