aktualności

Średnia wartość kredytu - 4. kwartał 2022 r.

13.06.2023

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w IV kwartale 2022 roku osiągnęła poziom 325 153 zł, czyli mniej o 4 416 zł (1,34%) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie przeciętna wartość kredytu walutowego spadła o 31 708 zł, czyli 9,98% i wyniosła 285 977 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 326 190 zł, co oznaczało spadek o 3 696 zł (1,12%) w stosunku do wartości zanotowanej w poprzednim kwartale. W odniesieniu do IV kwartału 2021 roku, przeciętna wartość nowych kredytów mieszkaniowych udzielonych w rodzimej walucie była niższa o 7,06% (nominalnie o 24 769 zł), a średnia wartość kredytów denominowanych w obcych walutach – o 7,18% (czyli 22 133 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale była niższa od notowanej rok wcześniej o 7,24%, czyli nominalnie o 25 387 zł.

Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - 4. kwartał 2022 r.

05.06.2023

Na koniec IV kwartału 2022 średnia marża ofertowa przykładowego kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 1,94%, czyli była niższa od notowanej w końcu III kwartału 2022 roku o 0,05 p.p. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2021 roku, średnia marża kredytu hipotecznego była wyższa o 0,22 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec IV kwartału 2022 roku wyniosło 8,96%, czyli o 0,28 p.p. mniej w porównaniu z końcem III kwartału. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przeciętne oprocentowanie było wyższe o 4,26 p.p.

Średnia cena transakcyjna 1m2 - 4. kwartał 2022 r.

17.05.2023

Analiza zmian średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania dla większości badanych lokalizacji wskazuje na jej silne powiązanie z liczbą pokoi w mieszkaniu. Kluczowym czynnikiem wydaje się być wielkość rynku mieszkań, która oczywiście nie zawsze jest dyktowana wielkością samego miasta lub zespołu miast. Im większy rynek, tym większa różnorodność cen i odwrotnie – im mniejszy, tym bardziej jednorodny pod względem wysokości cen. W IV kwartale 2022 roku średnia cena 1 metra kwadratowego kawalerki w Warszawie wyniosła 11 514 zł/m2, mieszkania dwupokojowego – 11 288 zł/m2, lokalu trzypokojowego – 10 875 zł/m2, natomiast mieszkania o czterech pokojach – 10 380 zł/m2.

Mnie inwestycji deweloperskich - 4. kwartał 2022 r.

11.05.2023

W IV kwartale 2022 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 21 458 mieszkań, a więc o 3,62% mniej niż w poprzednim kwartale. Liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 41 269, co oznaczało spadek o 4,15%. Dynamiczny wzrost zanotowano natomiast w przypadku liczby mieszkań oddanych do użytkowania – w czwartym kwartale było ich 43 951, a zatem o 20,90% więcej niż w okresie poprzednim. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w czwartym kwartale poprzedniego roku, zanotowano spadki wszystkich trzech wskaźników. W IV kwartale ubiegłego roku oddano do użytkowania o 1,09% mieszkań więcej niż rok wcześniej. W przypadku mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia, spadek wyniósł 24,40%, natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, była niższa w porównaniu z wynikami z analogicznego okresu 2021 roku o 44,04%. Utrzymujący się obniżony w stosunku do poprzednich okresów poziom wyników aktywności inwestorów, przede wszystkim tych związanych z przygotowywanymi i rozpoczynanymi inwestycjami, to efekt dostosowywania się deweloperów do bieżącej sytuacji na rynku mieszkaniowym, w tym przede wszystkim spadku popytu na mieszkania, związanego z wywołaną wzrostem stóp procentowych zapaścią na rynku kredytów hipotecznych. Liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez deweloperów w IV kwartale 2022 roku stanowiła 68,86% wszystkich pozwoleń na budowę uzyskanych w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Był to wynik o 3,23 p.p. wyższy od zanotowanego w poprzednim kwartale. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy, wyniosła 60,39% wszystkich rozpoczętych inwestycji (więcej o 10,97 p.p.), a liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów stanowiła 61,67% wszystkich ukończonych mieszkań (mniej o 1,61 p.p. w odniesieniu do poprzedniego kwartału).

Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 4. kwartał 2022 r.

08.05.2023

IV kwartał 2022 roku przyniósł wyraźne spowolnienie wzrostów stawek czynszów najmu mieszkań w największych miastach Polski. W okresie tym mieliśmy do czynienia ze stopniowym obniżaniem presji popytowej, zarówno ze strony przebywających w Polsce uchodźców z Ukrainy, jak i tych osób, dla których po podwyżkach stóp procentowych najem pozostał jedyną dostępną metodą zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. W sytuacji znaczącego wzrostu kosztów utrzymania i jednocześnie spadków realnych wynagrodzeń wydaje się, że najemcy przestali akceptować obecne, wysokie stawki czynszów. Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w IV kwartale 2022 roku wyniósł 2 226 zł i był wyższy od notowanego kwartał wcześniej o 39 zł (1,78%). Najwyższy wzrost średniej stawki czynszu odnotowano w Katowicach – o 4,52%. W pozostałych miastach odnotowano niewielkie wzrosty, nie przekraczające poziomu 2%. W Łodzi wzrost średniego czynszu wyniósł 1,86% (24 zł). Przeciętny czynsz w Gdańsku wyniósł 1 997 zł, a więc o 1,06% więcej wobec wartości notowanych kwartał wcześniej. Najniższy wzrost stawki czynszu, zaledwie o 0,32% zanotowano we Wrocławiu. W ujęciu rocznym największą dynamikę wysokości czynszów zanotowano w Krakowie – 19,16% i w Łodzi – 18,88%. W tym samym okresie najwolniej rosły czynsze w Gdańsku – o 16,65%.

Rynek nieruchomości - analiza - 4. kwartał 2022 r.

24.04.2023

Po dynamicznych zmianach notowanych w poprzednich kwartałach, czwarty kwartał 2022 roku przyniósł pewne symptomy stabilizacji, zarówno na rynku kredytów hipotecznych, jak i rynku mieszkaniowym. Co prawda nadal notowane były spadki liczby i wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych, jednak dynamika tych spadków była wyraźnie niższa niż w poprzednich okresach. Spowolniły przy tym nie tylko zmiany samej skali akcji kredytowej, ale również zmiany strukturalne rynku kredytowego. Po kilku kwartałach dynamicznych zmian, w sytuacji obniżonego zarówno popytu, jak i podaży (niższa liczba ofert na rynku pierwotnym oraz wtórnym), rynek mieszkaniowy powoli osiąga stan równowagi. Należy jednak przy tym podkreślić, że równowaga ta oznacza nie tylko stabilizację cen (na poziomie osiągniętym na przełomie 2021 i 2022 roku), ale również spadek liczby zawieranych transakcji. [...]

Średnia wartość kredytu w III kwartale 2022 r.:

24.04.2023

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w III kwartale 2022 roku wyniosła 329 569 zł, czyli mniej o 20 554 zł (5,87%) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie przeciętna wartość kredytu walutowego spadła o 2 146 zł, czyli o 0,67%, i wyniosła 317 685 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 329 886 zł, co oznaczało spadek o 20 694 zł(5,90%) w stosunku do wartości zanotowanej w II kwartale bieżącego roku. W odniesieniu do III kwartału ubiegłego roku, przeciętna wartość nowego kredytu mieszkaniowego udzielonego w rodzimej walucie była niższa o 2,85% (nominalnie o 9 693 zł), a średnia wartość kredytu denominowanego w obcych walutach była wyższa o 10,37% (czyli 29 860 zł). Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale spadła o 2,82%, czyli nominalnie o 9 565 zł w porównaniu do analogicznego kwartału 2021 roku.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w III kwartale 2022 r.:

19.04.2023

W trzecim kwartale br. ponownie notowaliśmy zróżnicowaną dynamikę zmian średnich cen mieszkań w największych miastach Polski. Wzrosty średniej ceny nominalnej zanotowano w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu – odpowiednio o 1,34%, 1,72% i 0,33%. Średnia cena transakcyjna w III kwartale 2022 roku wyniosła w tych miastach kolejno 11 400 zł/m2, 8 863 zł/m2 i 7 699 zł/m2. Spadki średnich cen wystąpiły natomiast w Krakowie (o 1,38%), Gdańsku (o 1,47%) i Łodzi, gdzie zanotowano największą dynamikę ceny średniej – 3,66%. W relacji do analogicznego okresu 2021 roku, największe wzrosty przeciętnej ceny mieszkań zarejestrowano we Wrocławiu (o 11,73%), w Warszawie (6,16%) oraz w Krakowie (5,04%). Najniższy wzrost wystąpił natomiast w Gdańsku – 0,75%. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Poznaniu była wyższa od notowanej rok wcześniej o 1,29%.

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w III kwartale 2022 r.:

11.04.2023

Według stanu na dzień 30 września bieżącego roku, liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnęła poziom 2 438 136 sztuk. Oznacza to spadek o 1,83% w III kwartale 2022 roku, czyli nominalnie o 45 403 kredytów, w porównaniu do stanu na koniec II kwartału 2022 roku. Wynika z tego, że liczba spłaconych w III kwartale kredytów mieszkaniowych prawie trzykrotnie przewyższyła liczbę kredytów nowo udzielonych. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych na koniec III kwartału br. wyniósł 510,381 mld zł wobec 508,277 mld zł na koniec poprzedniego kwartału. W okresie od lipca do września bieżącego roku zarejestrowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 0,41%, czyli o 2,104 mld zł. [...]
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.