aktualności

Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 3. kwartał 2023 r.

13.05.2024

Trzeci kwartał 2023 roku na rynku najmu przyniósł tradycyjnie sezonowy wzrost popytu, zgłaszanego zwłaszcza przez studentów, a także wzrost liczby ofert mieszkań do wynajęcia. Wrezultacie obserwowaliśmy niewielkie zmiany wysokości czynszów na większości rynków objętych analizą. Jedynym miastem, w którym zanotowaliśmy spadek wysokości średniej stawki, była Łódź – o 1,06% (1 307 zł). W pozostałych miastach notowano w tym okresie wzrosty: w Gdańsku o 2,17% (1 978 zł), w Katowicach o 1,41% (1 221 zł), Poznaniu o 1,30% (1 486 zł) i w Krakowie o 1,24% (1 796 zł). Wolniej rosły stawki czynszu w Warszawie – o 1,07% (2 271 zł) i Wrocławiu – o 0,48% (1 871 zł).

Bezpieczny kredyt 2% - stan III kwartał 2023 r.

06.05.2024

Wzrost udziału kredytów o okresowo stałej stopie jest również efektem uruchomionego w lipcu br. programu `Bezpieczny Kredyt 2%`. W ramach tego programu udzielane są wyłącznie kredyty o stałej stopie na okres pierwszych 10 lat spłaty kredytu, jednak wysokość oprocentowania może ulec zmianie po upływie pierwszych 5 lat spłaty. W pierwszych trzech miesiącach, a dosłownie wręcz w pierwszych dniach funkcjonowania programu banki zostały zasypane wnioskami kredytowymi. W sumie w III kwartale br. w ramach programu `Bezpieczny Kredyt 2%` do banków wpłynęło 50 138 wniosków kredytowych, z których do końca trzeciego kwartału pozytywnie rozpatrzono 14 667, co stanowi równe 40% łącznej liczby udzielonych w tym kwartale kredytów mieszkaniowych. Trudno się dziwić tak wysokiej popularności przedwyborczego programu mieszkaniowego, w którym budżet pokrywa około 70% kosztów odsetek. Przy obecnym poziomie stóp procentowych kredytów mieszkaniowych beneficjent programu, który sięgnie po kredyt w wysokości 600 tys. złotych, może liczyć na dopłatę z budżetu państwa w wysokości ponad 30 tys. złotych tylko w pierwszym roku. A dopłaty przysługują przez pierwszych 10 lat spłaty kredytu. Pod znakiem tego programu przebiegał będzie również IV kwartał br. Pod znakiem zapytania staje natomiast los programu w roku 2024 i kolejnych, ze względu na przewidziane środki budżetowe na dopłaty. Liczba zgłoszonych wniosków, z których kolejne będą rozpatrywane w kolejnych miesiącach, skonsumuje środki przewidziane w budżecie nie tylko na ten rok, lecz również na rok 2024. [...]

Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 - 3. kwartał 2023 r.

29.04.2024

Prezentowany w Raporcie AMRON-SARFiN syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce – Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w II kwartale 2023 roku miały: ● wzrost średnich cen transakcyjnych wbadanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 mkw.) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 7,79% w stosunku do II kwartału 2023 roku; ● niewielki spadek oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w III kwartale 2023 roku wyniosło 8,08% (w II kwartale 2023 roku oprocentowanie wyniosło 8,65%); [...]

Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 3. kwartał 2023 r.

19.04.2024

Trzeci kwartał bieżącego roku przyniósł dynamiczne wzrosty cen mieszkań we wszystkich badanych lokalizacjach. Podstawowym czynnikiem stymulującym popyt na mieszkania i wzrosty cen było wejście w życie programu `Bezpieczny kredyt 2%` i znaczna liczba udzielonych w jego ramach kredytów hipotecznych w warunkach ograniczonej i malejącej podaży mieszkań. Ze wzrostami cen mieliśmy do czynienia zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, przy czym dane Centrum AMRON wskazują, że dla badanych lokalizacji tempo wzrostu cen na rynku wtórnym było wyższe od notowanego na rynku pierwotnym. Największy wzrost średniej ceny transakcyjnej zanotowano w III kwartale 2023 roku w Poznaniu – 9,31%. Średnia cena transakcyjna wyniosła tu 8 660 zł/mkw. Nieco niższe wzrosty cen zanotowano we Wrocławiu (o 8,89%) i Krakowie (o 8,14%). Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie wyniosła 12 988 zł/mkw. i była wyższa niż kwartał wcześniej o 7,91%. W Gdańsku zanotowano wzrost średniej ceny o 7,89% (do 10 253 zł/mkw.), natomiast najniższą dynamikę cen zanotowano w Łodzi – wzrost o 4,75%, do 6 995 zł/mkw.

Wyniki działalności sektora deweloperskiego - 3. kwartał 2023 r.

12.04.2024

W trzecim kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 32 242 mieszkań, a więc aż o 31,39% więcej niż kwartał wcześniej. Liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali w tym okresie pozwolenie, wyniosła 41 039, co oznaczało wzrost o 4,78%. Spadek odnotowano natomiast w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. W trzecim kwartale roku było ich 32 475, a zatem o 4,67% mniej niż w kwartale poprzednim. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor deweloperski w analogicznym okresie poprzedniego roku, ponownie zanotowano spadki dwóch wskaźników: o 4,96% spadła liczba mieszkań, na budowę których deweloperzy uzyskali pozwolenie, natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania była niższa o 10,67%. Dynamiczny wzrost zanotowano w tym okresie w przypadku liczby rozpoczętych budów. W III kwartale 2023 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 32 242 mieszkań, a więc o 44,82% więcej niż rok wcześniej. [...]

Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - 3. kwartał 2023 r.

10.04.2024

Na koniec III kwartału 2023 r. średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,01%, czyli więcej o 0,06 p.p. w porównaniu do końca II kwartału bieżącego roku. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2022 roku, średnia marża kredytu hipotecznego była niższa o 0,03 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec czerwca 2023 roku wyniosło 7,79%, czyli o 0,82 p.p. mniej w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przeciętne oprocentowanie było niższe o 1,14 p.p.

Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w III kwartale 2023 roku:

02.04.2024

● wejście w życie rządowego programu `Bezpieczny kredyt 2%; ● obniżenie przez RPP na posiedzeniu 7 września br. stóp procentowych NBP ( Stopa referencyjna została obniżona z poziomu 6,75% do 6,00%); ● spadający poziom inflacji – w III kwartale 2023 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 99,7 w odniesieniu do II kwartału bieżącego roku; ● wzrost PKB – w trzecim kwartale 2023 PKB (niewyrównany sezonowo) zwiększył się realnie o 0,4% r/r.; ● wyraźny wzrost poziomu aktywności sektora deweloperskiego; ● nieznaczne spadki cen materiałów budowlanych: ceny we wrześniu 2023 r., były niższe w stosunku do notowanych we wrześniu 2022 r. średnio o 0,6%. [...]

Wpływ programu `Bezpieczny kredyt 2%` na poziom cen ofertowych mieszkań.

02.04.2024

Zgodnie z danymi publikowanymi przez portal zametr.pl, w Warszawie wzrost cen ofertowych zauważalny był już od grudnia 2022 r. Ceny ofertowe zaczęły wzrastać jeszcze szybciej od marca 2023 r. i obecnie zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym, osiągają średnią wartość około 16 tys. zł/mkw. W połowie grudnia średnia cena jednostkowa wynosiła około 14,5 tys. zł/mkw. To wzrost aż o 10% na przestrzeni jedynie sześciu miesięcy. Zjawisko potwierdza też analiza liczby ofert ze zmianą ceny. Od grudnia 2022 r. spadków cen ofertowych na portalach ogłoszeniowych jest coraz mniej, przy jednoczesnym wzroście liczby drożejących ofert. Do niedawna zauważyć można było znaczną przewagę ogłoszeń taniejących mieszkań. W zeszłym roku z miesiąca na miesiąc było coraz mniej ofert ze wzrastającymi cenami. Obecnie zauważyć można znacznie mniejszą liczbę ogłoszeń ze spadkiem cen (w lipcu było to jedynie 520 ogłoszeń), a nieco więcej ogłoszeń ze wzrostem cen niż w ostatnich miesiącach (481 ogłoszeń w lipcu). Obie wartości są obecnie na podobnym poziomie. Takiej sytuacji nie można było doświadczyć ani razu od końca 2021 r. [...]

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych - 2. kwartał 2023 r.

26.02.2024

Czynne kredyty mieszkaniowe Według stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku, liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnęła poziom 2 302 660 sztuk. Oznacza to spadek o 1,07%, czyli nominalnie o 24 959 kredytów, w porównaniu do stanu na koniec I kwartału br. II kwartał 2023 roku był szóstym z kolei okresem kurczenia się portfela kredytów hipotecznych obsługiwanych przez banki. [...]
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.