aktualności

Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 2. kwartał 2023 r.

02.10.2023

Drugi kwartał bieżącego roku przyniósł znaczny wzrost popytu na mieszkania, związany z oczekiwanym wejściem w życie programu `Bezpieczny kredyt 2%`, i dostosowywanie cen ofertowych mieszkań, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, do limitów wysokości kredytów obowiązujących w programie. Trwałość ożywienia na rynku, a co za tym idzie również wzrostów cen transakcyjnych, zależała będzie naturalnie od ilości środków dostępnych w programie w przyszłych okresach. Największy wzrost średniej ceny transakcyjnej zanotowano w II kwartale 2023 roku w Warszawie – 2,84%. Średnia ceny transakcyjna wyniosła tu 12 036 zł/mkw. Nieco niższe wzrosty cen zanotowano we Wrocławiu (o 0,73%) i Łodzi (o 1,01%). W pozostałych miastach objętych analizą odnotowaliśmy niewielkie spadki średnich cen – w Gdańsku o 1,83%, w Poznaniu o 1,61% i Krakowie o 0,24% (odpowiednio do 9 504 zł/mkw., 7 922 zł/mkw. i 10 197 zł/mkw.). [...]

Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 2. kwartał 2023 r.

29.09.2023

Drugi kwartał 2023 przyniósł roku na rynku najmu stabilizację popytu na obniżonym w stosunku do poprzednich okresów poziomie i dalszy wzrost liczby ofert mieszkań do wynajęcia. W rezultacie obserwowaliśmy niewielkie spadki wysokości czynszów na większości rynków objętych analizą. Najwyższy spadek wobec poziomu czynszów notowanego w poprzednim kwartale odnotowano w Łodzi – o 1,88% (1 321 zł), Poznaniu – o 1,52% (1 467 zł) i Gdańsku – 1,50% (1 936 zł). Wolniej spadały stawki czynszu w Warszawie – o 0,72% (2 247 zł) i Wrocławiu – 1,04% (1 862 zł). Wzrosty średniego czynszu najmu notowano w tym okresie w Krakowie – o 0,31% (1 774 zł) i Katowicach – 2,62% (do 1 204 zł). [...]

Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 2. kwartał 2023 r.

22.09.2023

●● utrzymanie przez RPP stóp procentowych NBP na dotychczasowym poziomie na kolejnych posiedzeniach 4–5 kwietnia, 9–10 maja i 6–7 czerwca br.; ●● spadający poziom inflacji – w II kwartale 2023 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 1,9% w odniesieniu do I kwartału bieżącego roku; ●● spadek PKB – w drugim kwartale 2023 PKB (niewyrównany sezonowo) zmniejszył się realnie o 0,5% r/r.; ●● utrzymujący się niski poziom bezrobocia – na koniec czerwca 2023 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,0%, a więc była niższa o 0,4% w stosunku do końca poprzedniego kwartału; [...]

Kredyty o stałej stopie procentowej - 4. kwartał 2022 r.

14.09.2023

Liczba kredytów z okresowo stałą stopą procentową, udzielonych w czwartym kwartale 2022 r. wyniosła 19 765. Liczba ta obejmuje zarówno umowy nowo podpisane, jak i aneksowane. Udział kredytów, w przypadku których oprocentowanie zostało zmienione ze zmiennego na okresowo stałe na mocy aneksu podpisanego w IV kwartale ubiegłego roku wyniósł 39,35%, a zatem o 11,08 p.p. mniej niż w poprzednim kwartale. Liczba nowo udzielonych kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła 11 987, a więc o 5,46% mniej w porównaniu z wynikiem notowanym w poprzednim kwartale. W ujęciu ilościowym stanowiło to 63,32% łącznej sprzedaży kredytów hipotecznych w IV kwartale 2022 r.

Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 4. kwartał 2022 r.

04.09.2023

Czwarty kwartał 2022 roku przyniósł spadek dynamiki zmian cen na większości badanych rynków. Wydaje się, że po kilku kwartałach zmian rynek mieszkaniowy, w nowej sytuacji obniżonego zarówno popytu, jak i podaży (obniżona liczba ofert na rynku pierwotnym i wtórnym) osiąga stan równowagi. Należy przy tym podkreślić, że mamy na nim do czynienia nie tylko ze stabilizacją cen na poziomie osiągniętym na przełomie 2021 i 2022 roku, ale również ze spadkiem liczby zawieranych transakcji. Notowane zmiany średnich cen w żadnym z największych polskich miast nie przekroczyły poziomu 2%. Najwyższe spadki średniej ceny nominalnej zanotowano w Warszawie i Wrocławiu – odpowiednio o 1,64% i 1,34%. Średnia cena transakcyjna w IV kwartale 2022 roku wyniosła w tych miastach kolejno 11 213 zł/m2 i 8 744 zł/m2. Wzrosty średnich cen notowaliśmy natomiast w Gdańsku, o 1,52% i Poznaniu – o zaledwie 0,44%. W relacji do analogicznego okresu 2021 roku, największe wzrosty przeciętnej ceny mieszkań zarejestrowano we Wrocławiu i Krakowie – odpowiednio o 6,68% (547 zł/m2) i 3,90% (362 zł/m2). W Warszawie różnica ta wyniosła 1,18% (131 zł/m2).

Rynek nieruchomości mieszkaniowych - 4. kwartał 2022 r.

29.08.2023

Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wyników budownictwa mieszkaniowego jednoznacznie wskazują na wyraźne ograniczenie aktywności inwestorów, przy czym dotyczy to nie tylko deweloperów, ale również inwestorów indywidualnych. Co prawda w stosunku do wyników notowanych w trzecim kwartale roku 2022 liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o 24,06%, jednak trzeba pamiętać, że prawdziwymi barometrami sytuacji na rynku budowlanym są pozostałe dwa wskaźniki. Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym spadła w stosunku do poprzedniego kwartału o 8,65% i wyniosła 59 929, natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadła o 21,13% do poziomu 35 530. Dodać należy, że w przypadku obu wskaźników był to kolejny kwartał spadków. W porównaniu do wyników notowanych w roku 2021 zwracają uwagę dynamiczne spadki: liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 27,83% oraz liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym o 12,84%. Na zbliżonym do notowanego w poprzednim roku poziomie (wzrost o 1,52%) utrzymała się natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania.

Indeks Dostępności Mieszkaniowej - 4. kwartał 2022 r.

22.08.2023

Prezentowany w Raporcie AMRON-SARFiN syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce – Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na spadek dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w IV kwartale 2022 roku miały: niewielki wzrost cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 2,16% w stosunku do III kwartału 2022 roku; ●● niewielki wzrost oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w IV kwartale 2022 roku wyniosło 9,29% (w III kwartale 2022 roku oprocentowanie wynosiło 9,05%); [...]

Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 4. kwartał 2022 r.

11.08.2023

utrzymujący się wysoki poziom inflacji – w grudniu 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 16,6% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w poprzednim kwartale było to 17,2%); ●● utrzymanie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych na poziomie 6,75%, wyznaczonym 9 września 2022 r. – pomimo rosnącej inflacji; ●● utrzymujący się niski poziom bezrobocia – na koniec grudnia 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,2%, a więc nieznacznie wzrosła (o 0,1 p.p.) w stosunku do końca poprzedniego kwartału; ●● utrzymujący się niski poziom optymizmu konsumenckiego, widoczny w notowaniach BWUK (wskaźnik ufności konsumenckiej notowany przez GUS); ●● utrzymujący się niski poziom aktywności sektora deweloperskiego; [...]

Kredyty mieszkaniowe - stan na 4. kwartał 2022 r.

07.08.2023

Czynne kredyty mieszkaniowe Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce wyniosła 2 366 262 sztuk. Oznacza to spadek o 2,95% w IV kwartale 2022 roku, czyli nominalnie o 71 875 kredytów w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego kwartału. W stosunku do liczby czynnych kredytów notowanej w końcu 2021 roku oznacza to spadek o 182 298 umów (7,15%).
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.