aktualności

Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 4. kwartale 2020 r.

04.05.2021

Mimo drugiej fali pandemii COVID-19 i jej konsekwencji w postaci kolejnych ograniczeń , dane GUS wskazują na to, że budownictwo mieszkaniowe nie zwalnia tempa. W stosunku do notowań z trzeciego kwartału liczba mieszka oddanych do użytkowania wzrosła o 9,08% i wyniosła 65 024. Liczba mieszkań , na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wzrosła o 19,17% w porównaniu do III kwartału 2020 roku i wyniosła 83 532, natomiast liczba mieszka , których budowę rozpoczęto, spadła o 16,16%, do 56 495. Podobnie, w porównaniu do IV kwartału 2019 roku wzrost zanotowano w kategoriach mieszkań oddanych do użytkowania i mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W IV kwartale 2020 roku oddano do użytkowania o 5,37% mieszka więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, natomiast wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wyniósł 23,98%. O 3,98% niższa była natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Średnie marże i oprocentowanie kredytów hipotecznych w 4. kwartale 2020 r.

16.04.2021

Na koniec IV kwartału 2020 średnia marża ofertowa przykładowego kredytu hipotecznego (w wysokości ci 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,28%, czyli pozostała na poziomie notowanym w końcu III kwartału 2020 roku. W odniesieniu do stanu na koniec analogicznego okresu 2019 roku, średnia marża kredytu hipotecznego była wy sza o 1,8 p.p. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec IV kwartału 2020 roku wyniosło 2,49%, czyli o 0,01 p.p. mniej w porównaniu z ko cem III kwartału. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przeciętne oprocentowanie było ni sze o 1,33 p.p.

Spadły średnie stawki czynszu najmu mieszkań - 4. kwartał 2020 r.

31.03.2021

IV kwartał 2020 roku przyniósł kolejne redukcje stawek czynszów w najmie prywatnym we wszystkich badanych miastach. Na rynkach nadal występuje znaczna nierównowaga popytu i podaży, spowodowana przede wszystkim osłabieniem popytu przez wprowadzenie pracy i zajęć na wyższych uczelniach w trybie zdalnym, przy jednoczesnym wzroście liczby mieszka oferowanych pod wynajem. Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w IV kwartale 2020 roku wyniósł 1 666 zł i był niższy od notowanego kwartał wcześniej o 49 zł (2,83%). Z najgłębszym spadkiem mieliśmy do czynienia w Krakowie i Gdańsku. W Gdańsku spadek średniego czynszu w tym okresie wyniósł 4,34% (73 złlm2), natomiast przeciętny czynsz w IV kwartale 2020 roku w Krakowie wyniósł 1 275 zł, co stanowiło spadek o 4,95% wobec wartości notowanych kwartał wcześniej. Rynek krakowski wydaje się by najbardziej dotkniętym trudną sytuacją na rynku najmu. Dzieje się tak zarówno ze względu na bardzo wysoką liczbę nieobecnych studentów, jak i znaczną liczbę mieszkań wynajmowanych dotychczas w formie najmu krótkoterminowego. W ujęciu rocznym spadek średniego czynszu w Krakowie wyniósł 16,05%. We Wrocławiu notowany w IV kwartale przeciętny czynsz był o 1,12% niższy ni kwartał wcześniej i wyniósł 1 475 zł.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego - 4. kwartał 2020 r.

29.03.2021

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w IV kwartale 2020 roku osiągnęła poziom 305 093 zł, czyli więcej o 15 830 zł (5,47%) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie przeciętna warto kredytu walutowego wzrosła o 32 434 zł, czyli 13,41% i wyniosła 274 207 zł, natomiast średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówkach wyniosła 305 452 zł, co oznaczało wzrost o 18 254 zł (6,36%) w stosunku do warto ci zanotowanej w poprzednim kwartale. W odniesieniu do IV kwartału 2019 roku, przeciętna wartość nowych kredyt w mieszkaniowych udzielonych w rodzimej walucie była wy sza o 7,40% (nominalnie o 21 050 zł), a średnia wartość kredyt w denominowanych w obcych walutach – o 30,98% (czyli 64 862 zł). Średnia warto kredytu hipotecznego ogółem udzielonego w badanym kwartale wzrosła o 7,75%, czyli nominalnie o 21 943 zł w porównaniu do analogicznego kwartału 2019 roku. [więcej]

Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w lll kwartale 2020 r.

16.03.2021

• Wzrost dynamiki PKB w trzecim kwartale - PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrost realnie o 7,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem; • Niewielki spadek tempa inflacji - w lll kwartale 2020 gusowski wskaznik cen towarów i usług konsumpcyjnych roku wyniósł 3% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w poprzednim kwartale byto to 3,3%); • Zatrzymanie wzrostu bezrobocia - na koniec września 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1%, a więc utrzymała się na niezmienionym poziomie w stosunku do końca poprzedniego kwartału; • Historycznie niski poziom stóp procentowych NBP; • Złagodzenie przez banki polityki kredytowej, wywołane przede wszystkim oceną sytuacji na rynku mieszkaniowym, a także odnotowanym przez banki wzrostem popytu na kredyty hipoteczne i presją konkurencyjną; [więcej]

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w III kwartale 2020 r.

26.02.2021

Trzeci kwartał bieżącego roku nie przyniósł znaczącej zmiany na rynku mieszkaniowym. Sytuację nadal kształtuje przede wszystkim niski poziom stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, ograniczone zaufanie do wartości pieniądza, zwłaszcza w świetle deklaracji dotyczących ich dodruku i przyszłego poziomu deficytu budżetowego, tani kredyt hipoteczny i utrzymująca się wysoka dostępność cenowa mieszkań, a co a tym idzie duża atrakcyjność nieruchomości mieszkaniowych, w tym przede wszystkim jako przedmiotu inwestowania. O ile nie nastąpi zatem gwałtowna zmiana któregoś z powyższych czynników, trudno spodziewać się w najbliższym czasie przełamania wzrostowego trendu cen mieszkań. W lll kwartale 2020 roku odnotowano wzrosty średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania we wszystkich badanych lokalizacjach. W aglomeracji katowickiej średnia cena 1 metra kwadratowego lokalu mieszkalnego była wyższa o 3,53% w porównaniu do wartości notowanej w poprzednim kwartale. Wzrosty średnich cen przekraczające 3 procent odnotowano równiez w Krakowie (3,29%) oraz Wrocławiu (3,14%). Najnizszą dynamiką wzrostu ceny średniej odnotowano natomiast w Białymstoku - 1,65%. Średnia cena transakcyjna w Warszawie w lll kwartale 2020 roku wyniosła 9 568 zt/m2 i była wyższa o 2,54% w odniesieniu do wartości notowanej w poprzednim kwartale. [więcej]

Średnie stawki czynszu najmu mieszkań w III kwartale 2020 r.

04.02.2021

Rynek najmu mieszkań jako pierwszy odczuł skutki pandemii koronawirusa. Przejście większości uczelni na tryb zajęc zdalnych lub częsśiowo zdalnych, praca zdalna, którą wprowadziła większość firm i ograniczenia w ruchu turystycznym wpłynęły na zdecydowane obniżenie popytu na mieszkania do wynajęcia. Dane z lll kwartału bieżącego roku pokazują wyraźnie skalę wpływu pandemii na rynek najmu mieszkań. Poza zmianami wysokości czynszu, na rynku odnotowujemy również wyraźne zmiany strukturalne popytu na mieszkania do wynajęcia. Najemcy wykorzystując gotowość części wynajmujących do obniżenia czynszów decydowali się na przeprowadzki do mieszkań większych (zwykle z kawalerek do mieszkań 2 pokojowych), poprawiając tym samym standard mieszkania bez istotnego podnoszenia kosztów i przenosząc popyt na inny segment rynku. Mimo znacznej dynamiki zmian zachodzących na rynku najmu, w tym przede wszystkim zmian wysokości czynszów, należy się spodziewać, ze będą one miały charakter przejściowy i relatywnie krótkotrwały. We wszystkich badanych lokalizacjach zanotowaliśmy w tym okresie spadek średniej wysokości czynszu, przy czym z najgłębszym spadkiem mieliśmy do czynienia na dwóch największych rynkach w Polsce. Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w lll kwartale 2020 roku wyniósł 1 714 zt i byt niższy od notowanego kwartał wcześniej o 158 zł (8,43%). Z jeszcze głębszym spadkiem mieliśmy do czynienia w Krakowie. Przeciętny czynsz w lll kwartale bieżącego roku wyniósł tu 1 324 zł, co stanowiło spadek o 9,56% wobec wartości notowanych kwartał wcześniej. We Wrocławiu notowany w lll kwartale przeciętny czynsz był niższy niż kwartał wcześniej o 6,88% i wyniósł 1 492 zł. [więcej]

Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 - 2. kwartał 2020 r.

02.12.2020

Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na minimalny wzrost dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w II kwartale 2020 roku miały: ●● niewielki wzrost cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 1,39% w stosunku do I kwartału 2020 roku; ●● znaczny spadek oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w II kwartale 2020 roku wyniosło 3,65% (w I kwartale 2020 roku oprocentowanie wyniosło 4,37%); [...]

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w 2. kwartale 2020 r.

24.11.2020

Według stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnęła poziom 2 444 746 sztuk. Oznacza to przyrost w II kwartale 2020 roku o 0,56%, czyli nominalnie o 13 735 kredytów w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego kwartału. Dla porównania, przyrost odnotowany w ubiegłym kwartale wyniósł 41 700 nowych umów, tj. 1,75%. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych według stanu na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 462,532 mld zł wobec 459,501 mld zł na koniec poprzedniego kwartału. W okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku zarejestrowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 0,66%, czyli o 3,031 mld zł.
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.