aktualności

Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2. kwartale 2020 r.

28.09.2020

● spowolnienie w polskiej gospodarce – według najnowszej prognozy Narodowego Banku Polskiego spadek polskiego PKB w 2020 roku wyniesie 5,4% r/r, a według Komisji Europejskiej – 4,6%; niższa dynamika wzrostu cen, wynikająca w głównej mierze z osłabienia tempa wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz spadku cen w transporcie – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 roku wyniósł 3,3% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w marcu br. było to 4,6%); ●● niewielki wzrost bezrobocia – na koniec czerwca 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1% wobec 5,4% w marcu; ●● kolejne dwie obniżki podstawowych stóp procentowych NBP – stopa referencyjna spadła do historycznie najniższego poziomu 0,1%, powodując znaczny spadek oprocentowania kredytów hipotecznych i jednocześnie lokat bankowych, co podtrzymuje zainteresowanie zakupami nieruchomości w celach inwestycyjnych; [...]

Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w I kwartale 2020 r.

14.09.2020

rewizja tegorocznych prognoz PKB dla Polski i regionu – prognozy przewidują recesję we wszystkich sektorach polskiej gospodarki i spadek PKB o kilka procent (od 2,6% według NBP do nawet 4,9% według Instytutu Finansów Międzynarodowych); ●● znaczny wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w marcu 2020 roku wyniósł 4,6% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w grudniu 2019 roku było to 3,4%), co wynikało w głównej mierze ze wzrostu cen żywności (o 8,6%) oraz mieszkań (o 5,9%) – tym samym lokaty bankowe stały się jeszcze mniej atrakcyjne; ●● obniżka, po raz pierwszy od pięciu lat, podstawowych stóp procentowych NBP – w dniu 18 marca 2020 roku stopa referencyjna została obniżona do poziomu 1%, co spowodowało znaczny spadek oprocentowania kredytów hipotecznych, ale również lokat bankowych; [...]

Średnie stawki czynszu najmu mieszkań - I kwartał 2020 r.

10.09.2020

Na rynku najmu mieszkań już w marcu 2020 roku widać było pierwsze negatywne skutki pandemii. Odwołanie wykładów na uczelniach wyższych i powrót studentów do rodzinnych miejscowości, wyjazd wielu obcokrajowców oraz rządowy zakaz najmu krótkoterminowego (wprowadzony 13 marca) wywołały niemałe problemy wśród wielu wynajmujących. Lokale dotychczas wynajmowane na doby trafiły do oferty najmu długoterminowego często w atrakcyjnych cenach. Takie ogłoszenia stanowią jednak relatywnie niedużą część wszystkich ofert, dlatego czynsze w I kwartale w większości analizowanych miast pozostały stabilne. Niewielki spadek przeciętnej stawki czynszu najmu prywatnego lokalu mieszkalnego (bez uwzględnienia czynszu dla administracji i opłat za media) zanotowano jedynie w Krakowie – o 20 zł, czyli 1,32%. Tym samym mieszkanie w tym mieście można było wynająć średnio za 1 499 zł. W Poznaniu i Katowicach przeciętna stawka najmu mieszkania nie uległa zmianie i wyniosła odpowiednio 1 282 zł i 955 zł. W pozostałych miastach doszło do niewielkich wzrostów nieprzekraczających 2%. We Wrocławiu przeciętny koszt najmu mieszkania w badanym kwartale wyniósł 1 627 zł, w Łodzi 1 103 zł, w Warszawie 1 891 zł, a w Gdańsku 1 700 zł, czyli więcej odpowiednio o 23 zł (tj. 1,44%), 15 zł (tj. 1,40%), 23 zł (tj. 1,24%) i 20 zł (tj. 1,22%) w odniesieniu do poprzedniego kwartału. [...]

Średnie ceny transakcyjne mieszkań - I kwartał 2020 r.

08.09.2020

Pomimo pandemii i wprowadzonych ograniczeń, rynek nieruchomości w Polsce nie stanął w miejscu. Co prawda, w marcu wielu potencjalnych nabywców wstrzymało się z zakupami w oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń, jednak w pierwszych dwóch miesiącach roku ceny transakcyjne mieszkań w największych polskich miastach nadal rosły. Skalę wpływu pandemii na ceny mieszkań i wielkość rynku będziemy mogli ocenić dopiero w kolejnych miesiącach. Kolejne dwie obniżki podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, a co za tym idzie spadek oprocentowania lokat bankowych w połączeniu z wysoką inflacją, sprawiać będzie, że nieruchomości nadal będą postrzegane przez Polaków jako atrakcyjny sposób lokowania nadwyżek finansowych, a jednocześnie bardzo dobra sytuacja finansowa deweloperów (wypracowana w poprzednich latach) i niewielka nadpodaż nie skłania do obniżek cen na rynku pierwotnym. Wydaje się więc, że w najbliższej przyszłości nie można liczyć na znaczne obniżki, choć dynamika wzrostów raczej nie będzie już tak wysoka jak w 2019 roku. W I kwartale 2020 roku największe wzrosty średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania zanotowano w aglomeracji katowickiej (o 257 zł, czyli 6,90% w porównaniu do IV kwartału 2019 roku) oraz w Łodzi (o 287 zł, czyli 5,71%), gdzie przeciętnie płacono odpowiednio 3 989 zł/m2 i 5 324 zł/m2. Znaczny wzrost zarejestrowano również w Białymstoku, gdzie średnia cena 1 m2 mieszkania w badanym kwartale wyniosła 5 504 zł, czyli więcej o 203 zł (tj. 3,83%). Na największych rynkach dynamika wzrostu była nieco niższa. W stolicy średnia cena transakcyjna w I kwartale 2020 roku wyniosła [...]

Kredyty mieszkaniowe w największych miastach Polski - I kwartał 2020 r.

04.09.2020

W I kwartale 2020 roku 70,10% wszystkich nowych kredytów mieszkaniowych udzielono w 9 największych polskich ośrodkach i aglomeracjach miejskich (o 0,13 p.p. więcej w ujęciu kwartalnym). Udział Warszawy w strukturze nowo udzielonych kredytów wzrósł o 0,21 p.p. i wyniósł 39,19%. Minimalny wzrost zanotowano również w przypadku Trójmiasta, Krakowa i Białegostoku, odpowiednio o 0,57 p.p., 0,19 p.p. i 0,14 p.p. Udział Szczecina i Poznania pozostał na poziomie z poprzedniego kwartału, natomiast w aglomeracji katowickiej, we Wrocławiu i w Łodzi odnotowano nieznaczne spadki. Kredyty udzielone w I kwartale 2020 roku w aglomeracji katowickiej stanowiły 4,30% wszystkich nowych kredytów (o 0,39 p.p. mniej w odniesieniu do poprzedniego kwartału), we Wrocławiu – 6,96% (o 0,35 p.p. mniej), a w Łodzi – 1,88% (o 0,14 p.p. mniej). W odniesieniu do I kwartału 2019 roku, nieznacznie spadł odsetek kredytów udzielonych w Poznaniu (o 0,47 p.p.), w aglomeracji katowickiej (o 0,24 p.p.) i w Trójmieście (o 0,11 p.p.). Udział Warszawy wzrósł o 2,26 p.p., [...]

Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 - I kwartał 2020 r.

02.09.2020

Prezentowany w Raporcie AMRON-SARFiN syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce – Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) M3 pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na nieznaczny wzrost dostępu do mieszkania takiej przykładowej rodziny w I kwartale 2020 roku miały: ●● niewielki wzrost cen transakcyjnych w badanym segmencie lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej od 45 do 55 m2) w miastach objętych monitoringiem w celu obliczenia IDM M3 (8 największych miast) – o 2,54% w stosunku do IV kwartału 2019 roku; ●● minimalny spadek oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych – według danych NBP realne oprocentowanie kredytów udzielonych w I kwartale 2020 roku wyniosło 4,37% (w IV kwartale 2019 roku oprocentowanie wyniosło 4,39%); ●● wzrost średnich dochodów rodziny brutto o 2,56% w I kwartale 2020 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału; ●● wzrost poziomu kosztów utrzymania, które dla indeksu wyrażone są jako minimum socjalne na poziomie poprzedniego kwartału (liczone wskaźnikiem inflacji kwartał/kwartał z uwagi na przesunięcie w czasie ogłoszenia wartości minimum socjalnego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla kolejnego kwartału) – o 2,00% w odniesieniu do IV kwartału 2019. [...]

Nieruchomości mieszkaniowe, sytuacja na rynku w I kwartale 2020 r.

24.08.2020

Najnowsze dane GUS, prezentujące wstępne wyniki sektora budownictwa mieszkaniowego w okresie od stycznia do marca 2020 roku, mimo, że obejmują początkową fazę pandemii, nie sygnalizują hamowania. Co prawda I kwartał bieżącego roku był słabszy w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale jest to efekt sezonowości, a nie ograniczeń wprowadzonych w związku z koronawirusem. Zarówno wyniki samego marca, jak i całego kwartału prezentują się bardzo dobrze, choć z uwagi na problemy w funkcjonowaniu urzędów można się było spodziewać spadku liczby wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie. Tymczasem we wszystkich badanych kategoriach efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem w marcu były lepsze niż w lutym, natomiast w porównaniu do marca 2019 roku spadek (o 20%) zanotowano tylko w przypadku liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Jest jednak za wcześnie, aby jednoznacznie stwierdzić, czy ma to związek z pandemią, a osiągnięty wynik 18 777 mieszkań, mimo, że znacznie niższy niż przed rokiem, jest bardzo dobry. [...]

Średnie marże oraz oprocentowanie kredytów hipotecznych - I kwartał 2020 r.

20.08.2020

W pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku zmiany przeciętnego kosztu nowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych były minimalne, jednak pandemia spowodowała, że banki stały się ostrożniejsze i już w marcu zaostrzyły warunki udzielania kredytów, przyjmując bardziej konserwatywne podejście przy ustalaniu zdolności kredytowej, podwyższając poziom minimalnego wkładu własnego oraz podnosząc poziom marży kredytowych. Na koniec marca średnia marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,16%, co oznacza wzrost o 0,04 p.p. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 0,06 p.p. w porównaniu do grudnia 2019 roku. Jednak 18 marca 2020 roku stopa referencyjna została obniżona do poziomu 1%, a WIBOR 3M na koniec marca 2020 roku wyniósł 1,17%. Dzięki temu, pomimo wzrostu marż kredytowych, średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego spadło i na koniec I kwartału 2020 roku wyniosło 3,35% (o 0,50 p.p. mniej niż w lutym i o 0,47 p.p. mniej niż w grudniu 2019 roku).

Rynek nieruchomości, a koronawirus - 1. kwartał 2020 r.

18.08.2020

Na początku 2020 roku na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce panował boom. Ceny, zarówno ofertowe, jak i transakcyjne, notowały kolejne rekordy, mieszkania sprzedawały się nawet w ciągu kilku godzin, oferta pozostawała na stabilnym, wysokim poziomie, a deweloperzy chętnie rozpoczynali nowe inwestycje. Kilka tygodni temu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego był dalszy wzrost cen i utrzymujący się wysoki popyt. Dotarcie do Polski wirusa COVID-19 zmieniło jednak sytuację diametralnie niemal z dnia na dzień. Już w marcu bieżącego roku widać było pierwsze zmiany w zachowaniu zarówno kupujących, jak i sprzedających. Ruch na portalach sprzedażowych był zdecydowanie mniejszy, ceny ofertowe nie rosły tak szybko, jak dotychczas, a liczba zawieranych transakcji nieznacznie spadła. Wszystko to jednak nie jest oznaką gwałtownego załamania, a jedynie chwilowego zastoju na rynku mieszkaniowym. Wszyscy wstrzymali oddech w oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji. [...]
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.