Wyniki działalności sektora deweloperskiego (Q3 2018 r.)

W okresie od lipca do września 2018 roku sektor deweloperski rozpoczął budowę 33 981 lokali i uzyskał pozwo- lenia na budowę kolejnych 35 280 mieszkań. Osiągnięte wyniki były niższe od uzyskanych w po- przednim kwartale odpowiednio o 4,63% i 7,98%. Natomiast liczba mieszkań oddanych do użytko- wania przez deweloperów w III kwartale bieżące- go roku była wyższa o 30,35% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosła 29 278 lokali. W ujęciu rocznym widać wyraźny wzrost aktyw- ności deweloperów. W odniesieniu do III kwartału ubiegłego roku, liczba pozwoleń na budowę miesz- kań uzyskanych przez deweloperów była wyższa o 30,31%, liczba rozpoczętych inwestycji wzrosła o 31,86%, a liczba mieszkań oddanych do użytkowania – o 5,31%. [...]

Wyniki pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku sugerują, że rok 2018 może być kolejnym rekordowym okresem w zakresie działalności budowlanej sektora deweloperskiego. W okresie od stycznia do września deweloperzy rozpoczęli budowę 100 344 lokali mieszkalnych, uzyskali pozwolenie na budowę 117 535 mieszkań i odda- li do użytkowania 77 423 mieszkania, co stanowi odpowiednio 95,20%, 91,48% i 73,72% wyników
całego 2017 roku.
 
W III kwartale 2018 roku liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez deweloperów stanowiła 57,54% wszystkich pozwoleń w sektorze budownictwa mieszkaniowego (mniej o 0,99 p.p. niż w II kwartale 2018 roku), a liczba budów rozpoczętych przez deweloperów wyniosła 56,36% wszystkich rozpoczętych inwestycji (wię- cej o 2,12 p.p.). W badanym kwartale deweloperzy oddali do użytkowania 62,67% wszystkich ukończonych mieszkań, czyli więcej o 3,81 p.p. w odniesieniu do poprzedniego kwartału.

Źródło - Raport Amron Sarfin 3/2018