Użytkowanie wieczyste zostanie przekształcone na własność - od 1. stycznia 2019 r.

Od nowego roku użytkownicy wieczyści staną się właścicielami gruntu pod swoimi mieszkaniami. Zapłacą za to w ratach albo jednorazowo ze specjalną ulgą. Nie ma wątpliwości, że to prawdziwa rewolucja. W piątek 5 października wchodzi w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - w prawo własności. Jej skutki 2,5 mln Polaków odczuje z początkiem 2019 r. Postanowienia nowej regulacji mieszczą się na zaledwie 9 stronach, ale wprowadzają prawdziwą rewolucję w stosunkach własnościowych. Mieszkańcy domów i bloków, wybudowanych na gruntach należących do Skarbu Państwa albo gmin, od nowego roku staną się ich właścicielami lub współwłaścicielami. Nie dostaną własności ziemi za darmo: przez 20 lat będą płacić tzw. opłatę przekształceniową. Ustawa zakłada, że przekształcone zostaną grunty zabudowane na cele mieszkaniowe. Chodzi tu o grunty zabudowane budynkami wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, domami jednorodzinnymi czy garażami lub miejscami postojowymi. Opłata roczna zniknie, a w jej miejsce pojawi się opłata przekształceniowa.

Jak obliczyć wysokość opłaty ?


Każdy właściciel, który nabędzie własność nieruchomości po 1 stycznia 2019 r., będzie mógł uiścić opłatę przekształceniową w całości, jednorazowo. Jej wysokość będzie obliczana poprzez pomnożenie aktualnej wysokości opłaty rocznej przez liczbę lat, w których właściciel zobowiązany będzie do jej ponoszenia. Załóżmy, że właściciel domu jednorodzinnego będzie chciał w 2021 roku spłacić opłatę przekształceniową w całości. Obowiązek wnoszenia opłaty rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2019 roku, a więc trwać będzie, 20 lat, czyli do końca 2039 roku.
Chcąc spłacić zobowiązanie jednorazowo w całości, będzie musiał pomnożyć opłatę aktualną w 2021 r. przez 18, bo przez tyle lat musiałby uiszczać opłatę roczną, gdyby nie skorzystał z możliwości jednorazowej spłaty.

Bonifikata za szybką spłatę.


Płacąc jednorazowo, będzie mógł skorzystać z bonifikaty.
Wysokość bonifikaty zależy od tego, kto przed wejściem w życie ustawy był właścicielem nieruchomości (gmina czy Skarb Państwa).
Bonifikata dla gruntu, który wcześniej stanowił własność Skarbu Państwa, wynosić będzie od 10 proc. do nawet 60 proc. w zależności od tego, w którym roku po przekształceniu zostanie wniesiona opłata.


W przypadku gruntów stanowiących własność gminy, powiatu lub województwa bonifikata określana będzie każdorazowo w uchwale właściwej rady lub sejmiku.
Opłata przekształceniowa będzie mogła być co trzy lata waloryzowana `przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości`, które ogłasza GUS. Gminy nie będą mogły wprowadzać własnych podwyżek.

Jednorazowe wpłacenie wszystkich należnych opłat rocznych jest przywilejem finansowym, obniża bowiem płatność o 60 proc. i równocześnie daje beneficjentom pewność, że unikną w przyszłości waloryzacji opłat. Ponadto pozwala szybko "uwolnić" nieruchomość od wpisu roszczenia w księdze, a tym samym pozwala na obrót nieruchomością bez obciążenia opłatą roczną.


Obowiązek ujawniony w księdze wieczystej
Obowiązek ponoszenia opłaty przekształceniowej zostanie ujawniony w księdze wieczystej - w dziale, w którym wpisuje się obciążenia nieruchomości. Każdy kolejny właściciel takiej nieruchomości będzie więc wiedział o ciążącym na nim obowiązku.
Po uiszczeniu pełnej opłaty przekształceniowej właściwy organ wyda z urzędu zaświadczenie, które będzie podstawą wykreślenia tego wpisu z księgi wieczystej. Od tego momentu w księdze nie będzie już śladu po istniejącym niegdyś użytkowaniu.

Źródło - portal money pl