Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w III kwartale 2022 r.:

Według stanu na dzień 30 września bieżącego roku, liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnęła poziom 2 438 136 sztuk. Oznacza to spadek o 1,83% w III kwartale 2022 roku, czyli nominalnie o 45 403 kredytów, w porównaniu do stanu na koniec II kwartału 2022 roku. Wynika z tego, że liczba spłaconych w III kwartale kredytów mieszkaniowych prawie trzykrotnie przewyższyła liczbę kredytów nowo udzielonych. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych na koniec III kwartału br. wyniósł 510,381 mld zł wobec 508,277 mld zł na koniec poprzedniego kwartału. W okresie od lipca do września bieżącego roku zarejestrowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 0,41%, czyli o 2,104 mld zł. [...]

W III kwartale br. liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 21 218, czyli o 44,74% mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału (nominalnie mniej o 17 180 kredytów). Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 7,007 mld zł, co oznacza spadek o 6 528 mln zł, czyli 48,23% w odniesieniu do II kwartału bieżącego roku. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, czyli III kwartału 2021 r., zawarto o 47 135 (czyli 68,96%) mniej umów kredytowych, a ich wartość była niższa o 16,222 mld zł (69,83%) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.Źródło: Raport Amron-Sarfin 03/2022