Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w 2. kwartale 2020 r.

Według stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnęła poziom 2 444 746 sztuk. Oznacza to przyrost w II kwartale 2020 roku o 0,56%, czyli nominalnie o 13 735 kredytów w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego kwartału. Dla porównania, przyrost odnotowany w ubiegłym kwartale wyniósł 41 700 nowych umów, tj. 1,75%. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych według stanu na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 462,532 mld zł wobec 459,501 mld zł na koniec poprzedniego kwartału. W okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku zarejestrowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 0,66%, czyli o 3,031 mld zł.

Nowo udzielone kredyty mieszkaniowe W związku ze wzrostem niepewności co do gospodarczych skutków epidemii COVID-19 banki już w marcu znacznie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów
mieszkaniowych. I mimo, że `lockdown` mamy już za sobą, a zainteresowanie mieszkaniami powoli rośnie, to nadal dostęp do kredytów mieszkaniowych jest utrudniony. Kilka dużych banków zaostrzyło wymagania dotyczące minimalnego wkładu własnego, wzrosły marże kredytowe, zaostrzono kryteria udzielania kredytów dla osób prowadzących działalność gospodarczą i pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także ograniczono dostęp do kredytu dla osób pracujących w sektorach gospodarki najbardziej dotkniętych efektami pandemii, np. turystyka, transport,
gastronomia. Z drugiej strony klienci wstrzymują się z zakupami w oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji. Wszystkie te czynniki spowodowały, że już w kwietniu znacznie spadła zarówno liczba, jak i wartość nowo udzielonych kredytów – odpowiednio o 17,72% i 16,88% w porównaniu do wyników zanotowanych w marcu bieżącego roku, a w maju i czerwcu notowano dalsze spadki, jednak ich dynamika malała.
W całym II kwartale 2020 roku liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 45 179 sztuk, czyli o 19,97% mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału (nominalnie mniej o 11 274 kredyty).
Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 13,472 mld zł, co oznacza spadek o 3,151 mld zł, czyli 18,96% w odniesieniu do I kwartału  bieżącego roku. Również w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (II kwartał 2020/ II kwartał 2019) wyniki akcji kredytowej były słabsze. W II kwartale 2020 roku zawarto o 14 142 (czyli 23,84%) mniej umów  kredytowych, natomiast ich wartość była niższa o 2,972 mld zł (18,07%) niż w II kwartale 2019 roku.


Źródło - Raport Amron Sarfin 2/2020