Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w 1 kw. 2022 r.:

Czynne kredyty mieszkaniowe Według stanu na dzień 31 marca bieżącego roku, liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnęła poziom 2 528 101 sztuk. Oznacza to spadek o 0,8% w I kwartale 2022 roku, czyli nominalnie o 20 459 kredytów w porównaniu do stanu na koniec roku 2021. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych według stanu na koniec I kwartału br. wyniósł 511,655 mld zł wobec 511,265 mld zł na koniec poprzedniego kwartału. W okresie od stycznia do marca bieżącego roku zarejestrowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 0,08%, czyli o 390 mln zł. [więcej]

ierwszy kwartał 2022 roku przyniósł zaostrzenie polityki kredytowej banków w zakresie kredytów mieszkaniowych, wynikające przede wszystkim z pogorszenia prognoz rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, a także wzrostów stóp procentowych NBP i pesymistycznych prognoz dla rynku mieszkaniowego. Zmiany dotyczyły również podniesienia przez Komisję Nadzoru Finansowego wysokości bufora na ryzyko stopy procentowej oraz wyższych kosztów utrzymania w kalkulacji kwoty udzielanego kredytu. Odnotowano również spadek popytu na kredyty hipoteczne. W całym I kwartale br. liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 47 767, czyli
o 25,27% mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału (nominalnie mniej o 16 151 kredytów). Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 16,932 mld zł, co oznacza spadek o 5 521 mln zł, czyli 24,59% w odniesieniu do IV kwartału ubiegłego roku. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, czyli I kwartału 2021 r., zawarto o 9 405 (czyli 16,45%) umów kredytowych mniej, a ich wartość była niższa o 1,010 mld zł (5,36%) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Źródło: Raport Amron Sarfin 1/2022