Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych - 1. kwartał 2021 r.

Według stanu na dzień 31 marca bieżącego roku liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnął poziom 2 488 247 sztuk. Oznacza to przyrost o 0,65% w I kwartale 2021 roku, czyli nominalnie o 15 953 kredyty w porównaniu do stanu na koniec roku 2020. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych według stanu na koniec I kwartału br. wyniósł 480,170 mld zł wobec 476,267 mld zł na koniec kwartału poprzedniego. W okresie od stycznia do marca bieżącego roku zarejestrowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 0,82%, czyli o 3,902 mld zł. Pierwszy kwartał 2021 roku przyniósł dalsze łagodzenie polityki kredytowej banków w zakresie kredytów mieszkaniowych, wynikające przede wszystkim z bardziej optymistycznej oceny rozwoju sytuacji gospodarczej kraju. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wysokości wkładu własnego, a także wysokości marzy kredytowej. Istotnym czynnikiem luzowania polityki kredytowej była również presja konkurencyjna oraz odnotowany po raz kolejny znaczący wzrost popytu na kredyty hipoteczne. [...]

W całym I kwartale br. liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 57 172, czyli o 6,35% więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału (nominalnie więcej o 3 416 kredytów). Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 17,942 mld zł, co oznacza wzrost  o 1 507 mln zł, czyli 9,17% w odniesieniu do IV kwartału ubiegłego roku.


Źródło - Raport Amron-Sarfin 1/2021