Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 1. kwartał 2021 r.

Pierwszy kwartał 2021 roku przyniósł kontynuację trendów na rynku mieszkaniowym. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na poziom cen mieszkań pozostają niski poziom stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego oraz utrzymująca się wysoka dostępność cenowa mieszkań. Nowym, choć oczekiwanym, istotnym czynnikiem wzrostu popytu na nieruchomości mieszkaniowe jest rosnący poziom inflacji. O ile nie nastąpi zatem gwałtowna zmiana któregoś z powyższych czynników, trudno spodziewać się w najbliższym czasie przełamania wzrostowego trendu cen mieszkań. W I kwartale 2021 roku odnotowano wzrosty średniej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w większości badanych lokalizacji. Najwyższy wzrost, osiągający 5,37%, odnotowano w Krakowie. Wzrosty średnich cen przekraczające 3 procent wystąpiły w aglomeracji katowickiej, Wrocławiu, Gdańsku i Łodzi - odpowiednio 3,31%, 3,29%, 3,95% i 3,33%. Średnia cena transakcyjna w Warszawie w I kwartale 2021 roku wyniosła 10 073 zł/m2 i była niższa o 0,08% w odniesieniu do wartości notowanej w poprzednim kwartale. Spadek średniej ceny zanotowano także w Poznaniu - o 1,45%. [...]

W relacji do analogicznego okresu 2020 roku, największe wzrosty przeciętnej ceny mieszkań zarejestrowano  w  aglomeracji  katowickiej  i  Gdańsku - odpowiednio o 11,64% i 10,51%. W Warszawie różnica ta wyniosła 9,16%.Źródło - Raport Amron-Sarfin 1/2021