Średnie ceny transakcyjne mieszkań - 1 kw. 2022 r.

Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł wyraźne osłabienie dynamiki wzrostu średnich cen mieszkań w największych polskich miastach. Seria podwyżek stóp procentowych i nowelizacja zapisów rekomendacji S wpłynęły na znaczne obniżenie popytu na kredyty hipoteczne i w konsekwencji – na mieszkania. Gwałtownie rosnący poziom inflacji i wejście w życie od początku roku nowych zasad podatkowych w ramach Polskiego Ładu, a następnie jego kolejnych korekt i zmian, dodatkowo skomplikowało sytuację, wprowadzając niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej, a także wysokości przyszłych dochodów potencjalnych kredytobiorców i nabywców mieszkań. Dokonana 24 lutego agresja Rosji na Ukrainę, poza znacznym spadkiem optymizmu konsumenckiego, wywołała szereg negatywnych konsekwencji dla budownictwa mieszkaniowego, w tym przede wszystkim w zakresie dostępności siły roboczej (odpływ nawet do 30% pracowników z Ukrainy). Najwyższy wzrost średniej ceny nominalnej, o 2,70%, odnotowano w Warszawie. Średnia cena transakcyjna w I kwartale 2022 roku wyniosła 11 382 zł/m2. Wzrosty średnich cen odnotowano również we Wrocławiu (o 1,46%), Krakowie (o 2,61%), Poznaniu (o 0,88%) i Łodzi (o 1,67%). Jedynym miastem w grupie największych miast Polski, gdzie zanotowano spadek średniej ceny, był Gdańsk – średnie ceny spadły tam o 0,44%. [więcej]

Należy zwrócić jednak uwagę, że w żadnej lokalizacji
wzrost średnich cen nie przekroczył
poziomu 3%. Biorąc pod uwagę poziom inflacji
notowany w I kwartale br. (3,80%) oznacza to,
że w ujęciu realnym średnie ceny jednego metra
kwadratowego mieszkań we wszystkich badanych
lokalizacjach spadły.
W relacji do analogicznego okresu 2021 roku,
największe wzrosty przeciętnej ceny mieszkań
zarejestrowano w Poznaniu (o 13,71%), Warszawie
(12,99%) oraz Krakowie (12,81%). Najniższy
wzrost wystąpił natomiast w Gdańsku i wyniósł
8,36%.

Źródło: Raport Amron Sarfin 1/2022