Rynek kredytów mieszkaniowych w 2. kwartale 2019 r.

Według stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce osiągnęła poziom 2 314 107 sztuk. Oznacza to przyrost w II kwartale 2019 roku o 1,59%, czyli nominalnie o 36 288 sztuk w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego kwartału. Całkowity stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych według stanu na koniec II kwartału 2019 roku wyniósł 426,153 mld zł wobec 420,691 mld zł na koniec poprzedniego kwartału. W okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku zarejestrowano wzrost łącznej wartości aktywnych kredytów hipotecznych przeznaczonych na cele mieszkaniowe o 1,30%, czyli o 5,462 mld zł.

Źródło: Raport Amron Sarfin 2/2019