Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w trzecim kwartale 2018 r.

- nadal satysfakcjonująca koniunktura polskiej gospodarki pomimo niższego niż się spodziewano wzrostu PKB w III kwartale 2018 roku w porównaniu do pierwszego półrocza bieżącego roku; - niski, zgodny z oczekiwaniami poziom inflacji i rekordowo niskie stopy procentowe (stopa referencyjna NBP na poziomie 1,5%) utrzymujące koszt obsługi kredytu hipotecznego na niskim poziomie; - nadal rosnące ograniczenia po stronie podażowej na rynku pierwotnym, wynikające z systematycznego wzrostu cen gruntów pod zabudowę i materiałów budowlanych oraz kosztów wykonawstwa, które wywołują presję na wzrost cen mieszkań; - malejąca sprzedaż na rynku pierwotnym wynikająca z rosnących cen mieszkań, a także świadomego ograniczania podaży przez deweloperów; - [...]

- niewielkie  zaostrzenie  polityki  kredytowej banków w segmencie kredytów mieszkaniowych;

- wejście w życie ustawy o ułatwieniach w przy- gotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw.
`specustawy mieszkaniowej`, która pozwala na wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę, m.in. części gruntów rolnych w grani- cach miast;

- wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która z jednej strony może powodować opóźnienia przy sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych, a z drugiej – rodzi poważne konsekwencje finansowe dla deweloperów w postaci obowiązku uiszczenia dopłat z tytułu udzielonej pomocy de minimis;

- skierowanie do prac sejmowych projektu usta- wy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN) – wejście w życie ustawy planowane jest na początek 2019 roku.

 

Źródło - Raport Amron Sarfin 3/2018 r.