Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w III kwartale 2019 roku to:

nadal wysokie, jednak wyraźnie niższe niż się spodziewano tempo wzrostu PKB na poziomie 3,9% sygnalizujące spowolnianie polskiej gospodarki; * wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych powyżej celu inflacyjnego (mimo spadku z 2,9% w lipcu i sierpniu do 2,6% we wrześniu bieżącego roku), będący wynikiem głównie rosnących cen żywności oraz mieszkania (we wrześniu 2019 roku wzrost odpowiednio o 6,8% i 1,6%); * dalszy wzrost cen lokali mieszkalnych, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, w dużej mierze spowodowany wysokimi kosztami wykonawstwa i materiałów budowlanych oraz wzrostem cen działek budowalnych; * korzystne warunki na rynku pracy, niskie stopy procentowe NBP i brak atrakcyjnych możliwości lokowania wolnych środków finansowych wpływały na rosnący popyt na mieszkania pomimo wysokich cen; * wysokie tempo sprzedaży i bardzo niski odsetek gotowych mieszkań w ofercie potwierdzający przewagę popytu nad podażą; [...]

  • w warunkach wysokiego popytu na mieszkania deweloperzy zanotowali historycznie wysokie wyniki w zakresie liczby lokali, których budowę rozpoczęto, a także liczby nowych pozwoleń na budowę;
  •  wydane 3 października 2019 roku orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie kredytów udzielonych we franku szwajcarskim uznane przez  kredytobiorców za przełomowe pozostawiło jednak ocenę konkretnych umów kredytowych w gestii polskich sądów;
  • wybory parlamentarne odsuwające w czasie ryzyko zmian legislacyjnych w zakresie dotyczącym rynku nieruchomości mieszkaniowych.
Źródło - Raport Amron-Sarfin 3/2019