Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w II kwartale 2022:

Odpływ dużej liczby uchodźców z Ukrainy (obecnie szacuje się, że w Polsce pozostało około 1,3 miliona osób); ●● trzykrotne podniesienie stóp procentowych NBP z poziomu 3,50% kolejno do 4,50% (7 kwietnia 2022 r.), 5,25% (6 maja 2022 r.) i 6,00% (9 czerwca 2022 r.); ●● dalszy dynamiczny wzrost tempa inflacji – w II kwartale 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 13,9% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w poprzednim kwartale było to 9,7%); ●● utrzymujący się niski poziom bezrobocia – na koniec marca 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,2%, a więc nieznacznie spadła (o 0,2%) w stosunku do końca poprzedniego kwartału; ●● wyraźny spadek wolumenu obrotu na rynku mieszkaniowym, zmienna dynamika cen w zdecydowanej większości miast wojewódzkich i regionalnych; ●● spowolnienie dynamiki wzrostów czynszów najmu mieszkań we wszystkich badanych miastach, ; ●● dalszy spadek dostępności mieszkań w największych miastach Polski; [c.d.]

●● kolejny wyraźny spadek optymizmu konsumenckiego, widoczny w notowaniach BWUK (wskaźnik ufności konsumenckiej notowany przez GUS);
●● wysokie wyniki osiągnięte przez sektor deweloperski, które należy przypisać przede wszystkim wejściu w życie nowej ustawy deweloperskiej;
●● znaczny wzrost cen materiałów budowlanych, średnio o ponad 30% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost cen odnotowano we wszystkich 20 grupach towarowych
(dane PSB Handel S.A.).

Źródło: Raport Amron Sarfin 2/2022