Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w II kwartale 2018 roku to:

1. brak istotnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym – relatywnie wysoki wzrost gospodarczy,dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, wzrost wynagrodzeń, niski deficyt sektora finansów publicznych; 2. niskie koszty obsługi kredytów hipotecznych wynikające z niskiej inflacji i stóp procentowych (stopa referencyjna NBP została utrzymana na poziomie 1,5%); 3. narastające ograniczenia po stronie podażowej na mieszkaniowym rynku pierwotnym, tj. rosnące ceny gruntów pod zabudowę i koszty wykonawstwa; 4. rosnące ceny mieszkań obniżające dochodowość wynajmu i działające hamująco na popyt; 5 brak oczekiwanego wsparcia budownictwa mieszkaniowego w ramach Programu `Mieszkanie Plus`.

Źródło - Raport AMRON-SARFIN 2/2018