Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w I kwartale 2020 r.

rewizja tegorocznych prognoz PKB dla Polski i regionu – prognozy przewidują recesję we wszystkich sektorach polskiej gospodarki i spadek PKB o kilka procent (od 2,6% według NBP do nawet 4,9% według Instytutu Finansów Międzynarodowych); ●● znaczny wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w marcu 2020 roku wyniósł 4,6% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w grudniu 2019 roku było to 3,4%), co wynikało w głównej mierze ze wzrostu cen żywności (o 8,6%) oraz mieszkań (o 5,9%) – tym samym lokaty bankowe stały się jeszcze mniej atrakcyjne; ●● obniżka, po raz pierwszy od pięciu lat, podstawowych stóp procentowych NBP – w dniu 18 marca 2020 roku stopa referencyjna została obniżona do poziomu 1%, co spowodowało znaczny spadek oprocentowania kredytów hipotecznych, ale również lokat bankowych; [...]

● zaostrzenie warunków udzielania kredytów
hipotecznych przez banki – podwyższenie
wymaganego wkładu własnego, wzrost marży
kredytowej, a także zaostrzenie kryteriów
przyznawania kredytów hipotecznych;
●● ograniczenia w przemieszczaniu się oraz niepewność
związana z pandemią koronawirusa
wywołała niewielki spadek liczby nowych ofert
oraz liczby zawieranych transakcji na rynku
nieruchomości mieszkaniowych;
●● dalszy wzrost cen mieszkań w największych
miastach Polski notowany w dwóch pierwszych
miesiącach 2020 roku, wynikający
z wysokich kosztów budowlanych przy nadal
wysokim popycie oraz spadek liczby transakcji
w marcu;
●● wysokie tempo sprzedaży w dwóch pierwszych
miesiącach kwartału i bardzo niski odsetek
gotowych mieszkań w ofercie potwierdzający
przewagę popytu nad podażą.


Źródło - Raport Amron Sarfin 1/2020