Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 4. kwartale 2020 r.

• niewielki spadek tempa inflacji - w IV kwartale 2020 wskaźnik cen towar w i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS roku wyniósł 2,8% (w poprzednim kwartale było to 3%); • stabilny poziom bezrobocia - na koniec grudnia 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,2%, a więc nieznacznie wzrosła (o 0,1%) w stosunku do końca poprzedniego kwartału; • historycznie niski poziom st p procentowych NBP; • spowolnienie dynamiki wzrostu cen mieszka; • nieznaczne spowolnienie dynamiki spadków czynszów najmu mieszka we wszystkich badanych miastach [więcej]

•    utrzymująca się wysoka dostępność cenowa mieszkań w największych miastach Polski;
•    ponowny spadek optymizmu konsumenckiego po nadejściu drugiej fali pandemii;
•    utrzymanie wysokiej aktywności deweloperów, widocznej w wynikach osiągniętych przez sektor.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2020