Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2019 roku

- korzystna sytuacja na rynku pracy (niskie bezrobocie i rosnące wynagrodzenia), niskie stopy procentowe NBP (stopa referencyjna NBP niezmiennie na poziomie 1,5%) oraz brak atrakcyjnych alternatywnych możliwości lokowania wolnych środków finansowych wpływały na rosnący popyt na mieszkania pomimo ich wysokich cen; - spadające tempo wzrostu PKB zapowiadające spowalnianie polskiej gospodarki, które może ochłodzić optymizm konsumentów; -rosnący wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w grudniu 2019 roku na poziomie 3,4%) wynikający przede wszystkim z rosnących cen usług oraz żywności; - znaczny nominalny wzrost cen lokali mieszkalnych, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, wynikający z wysokiego popytu przy jednocześnie rosnących ograniczeniach po stronie podażowej na rynku pierwotnym, będących następstwem rosnących kosztów budowy i cen gruntów; - wysokie tempo sprzedaży i bardzo niski odsetek gotowych mieszkań w ofercie potwierdzający przewagę popytu nad podażą; [...]

tzw. `specustawa mieszkaniowa` nie przyniosła
oczekiwanych skutków w zakresie pozyskiwania
nowych gruntów pod inwestycje, a wnioski
deweloperów o lokalizację inwestycji mieszkaniowej
grzęzły w procedurach formalnych;
●● przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów z dniem
1 stycznia 2019 roku wywołało zamieszanie
i opóźnienia przy sprzedaży nieruchomości
mieszkaniowych;
●● nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego, która weszła w życie 26 czerwca 2019
roku, zwiększyła swobodę obrotu ziemią rolną
i odblokowała działki w obrębie miast, ale tylko
te o powierzchni do 1 ha;
●● skala efektów Programu `Mieszkanie Plus` nadal
nie jest satysfakcjonująca i nie ma wpływu na polski
rynek nieruchomości – do tej pory powstało
867 mieszkań, a 1 907 lokali jest w budowie;
●● rządowy program dopłat do czynszów najmu
`Mieszkanie na Start`, pomimo funkcjonowania
od 1 stycznia 2019 roku nie miał wpływu na
wysokość rynkowych stawek czynszów.

Źródło - Raport Amron Sarfin 4/2019