Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2. kwartale 2020 r.

● spowolnienie w polskiej gospodarce – według najnowszej prognozy Narodowego Banku Polskiego spadek polskiego PKB w 2020 roku wyniesie 5,4% r/r, a według Komisji Europejskiej – 4,6%; niższa dynamika wzrostu cen, wynikająca w głównej mierze z osłabienia tempa wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz spadku cen w transporcie – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 roku wyniósł 3,3% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w marcu br. było to 4,6%); ●● niewielki wzrost bezrobocia – na koniec czerwca 2020 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1% wobec 5,4% w marcu; ●● kolejne dwie obniżki podstawowych stóp procentowych NBP – stopa referencyjna spadła do historycznie najniższego poziomu 0,1%, powodując znaczny spadek oprocentowania kredytów hipotecznych i jednocześnie lokat bankowych, co podtrzymuje zainteresowanie zakupami nieruchomości w celach inwestycyjnych; [...]

● trudniejszy dostęp do kredytów mieszkaniowych – wzrost minimalnego wkładu własnego, niewielki wzrost marży kredytowej, zaostrzenie wymogów udzielania kredytów dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej, ograniczenie dostępu do kredytu dla osób pracujących w sektorach gospodarki najbardziej dotkniętych efektami pandemii,np. turystyka, transport, gastronomia;
● ograniczenia w przemieszczaniu się, trudności w dostępie do urzędów, a także niepewność co do przyszłości spowodowała znaczny spadek liczby zawieranych transakcji na rynku nieruchomości
mieszkaniowych.

Źródło - Raport Amron Sarfin 2/2020