Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 1. kwartale 2021 r.

Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz na rynku kredytów hipotecznych w I kwartale 2021 roku to: ● kolejne ograniczenia wprowadzone w związku z trzecią falą pandemii COVID-19; ● spadek PKB w pierwszym kwartale 2021 - PKB niewyrównany sezonowo spadł realnie o 1,2% rok do roku; ● wzrost tempa inflacji - w I kwartale 2021 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyj- nych publikowany przez GUS wyniósł 2,1% w odniesieniu do czwartego kwartału roku poprzedniego; ● stabilny poziom bezrobocia - na koniec marca 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,4%, a więc utrzymała się na niezmienionym poziomie w stosunku do końca poprzedniego kwartału (stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 6,2%); ● historycznie niski poziom stóp procentowych NBP - stopa referencyjna wynosi obecnie 0,10% w skali rocznej; ● dalsze łagodzenie przez banki polityki kredytowej, wywołane przede wszystkim pozytywną oceną sytuacji na rynku mieszkaniowym, a także odnotowanym przez banki wzrostem popytu na kredyty hipoteczne i presję konkurencyjną; [...]

●    wbrew oczekiwaniom niektórych obserwatorów rynku - dalsze, umiarkowane wzrosty cen mieszkań;

●    dalsze, choć powolne spadki czynszów najmu mieszkań we wszystkich badanych w Raporcie miastach;

●    utrzymująca się wysoka dostępność cenowa mieszkań w największych miastach Polski;

●    niski poziom optymizmu konsumenckiego - notowania gusowskich wskaźników koniunktury konsumenckiej  nadal utrzymują się znacznie poniżej poziomu sprzed pandemii;

●    utrzymujący się optymizm deweloperów, widoczny w wynikach osiąganych przez sektor.

Źródło - Raport Amron-Sarfin 1/2021