Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych - 2. kwartał 2023 r.

●● utrzymanie przez RPP stóp procentowych NBP na dotychczasowym poziomie na kolejnych posiedzeniach 4–5 kwietnia, 9–10 maja i 6–7 czerwca br.; ●● spadający poziom inflacji – w II kwartale 2023 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 1,9% w odniesieniu do I kwartału bieżącego roku; ●● spadek PKB – w drugim kwartale 2023 PKB (niewyrównany sezonowo) zmniejszył się realnie o 0,5% r/r.; ●● utrzymujący się niski poziom bezrobocia – na koniec czerwca 2023 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,0%, a więc była niższa o 0,4% w stosunku do końca poprzedniego kwartału; [...]

●● utrzymujący się niski poziom aktywności sektora deweloperskiego;
●● niższe tempo wzrostu cen materiałów budowlanych. Ceny w czerwcu 2023 r., były wyższe w stosunku do czerwca 2022 r., średnio o 3,6%. W całym pierwszym półroczu tempo wzrostu cen wyniosło 9%. Wzrost cen odnotowano w 18 grupach towarowych (dane PSB Handel S.A.).

Źródło: Raport Amron-Sarfin 02/2023