Analiza runku nieruchomości w 2. kwartale 2019 r.

Drugi kwartał bieżącego roku przyniósł niewielkie zmiany w otoczeniu makroekonomicznym rynku mieszkaniowego. Niskie stopy procentowe pozostały niezmienione a tempo wzrostu gospodarczego utrzymywało się na wysokim, znacznie przekraczającym 4% poziomie. Najważniejszą zmianą zanotowaną w tym okresie w gospodarce było wyraźne przyspieszenie inflacji, która wzrastała konsekwentnie od początku roku, osiągając poziom 2,2% w kwietniu, a następnie 2,6% w czerwcu. Obok utrzymujących się na niezmienionym poziomie stóp procentowych inflacja była najważniejszym czynnikiem zniechęcającym do oszczędzania na lokatach bankowych. Mimo to z wstępnych danych z rynku wynika, że popyt na rynku mieszkaniowym był niższy niż w latach poprzednich, co należy łączyć przede wszystkim z wysokimi cenami mieszkań. Narastały również bariery podaży, wśród których, podobnie jak w poprzednich okresach najważniejszą była niska dostępność gruntów pod zabudowę mieszkaniową. W konsekwencji obniżyła

W konsekwencji obniżyła się liczba nowych mieszkań wprowadzonych na rynek.

Źródło: Raport Amron Sarfin 2/2019