Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych - IV kwartał 2023 r.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące
wyników budownictwa mieszkaniowego wskazują
na konsekwentny wzrost aktywności inwestorów
w kolejnych kwartałach 2023 roku. Należy podkreślić jednak, że wynikało to przede wszystkim
ze wzrostu liczby uzyskiwanych pozwoleń i budów rozpoczynanych przez sektor deweloperski.
Aktywność inwestorów indywidualnych utrzymywała się w kolejnych miesiącach ubiegłego roku
na stałym poziomie (naturalnie z uwzględnieniem
pewnych wahań sezonowych). W stosunku do wyników notowanych w trzecim kwartale 2023 roku,
liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o 20,93% (tj. do 59 226). Liczba mieszkań, na
budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła
w stosunku do poprzedniego kwartału o 7,15%
i wyniosła 66 846, natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadła o 5,77% do poziomu 50 209. Spadek ten można jednak przypisać
przede wszystkim czynnikom sezonowym.
W porównaniu do wyników IV kwartału 2022 roku
zanotowano wyraźny spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W IV kwartale 2023 roku
oddano do użytkowania o 16,90% mieszkań mniej
niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Zarówno liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, jak i liczba mieszkań, których
budowę rozpoczęto były natomiast wyższe niż rok
wcześniej – odpowiednio o 11,54% i 41,31%.

Źrodło: Raport Amron Sarfin, IV kwartał 2023 r.

Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.