Struktura wg wskaźnika LtV - 2. kwartał 2023 r.

W II kwartale 2023 roku zanotowano dynamiczny
wzrost udziału kredytów o wskaźniku LtV powyżej
80%. Ich odsetek zwiększył się o 3,79 p.p.
do 22,57%. Udział kredytów o LtV na poziomie
od 50 do 80% spadł nieznacznie – o 0,29 p.p.
i wyniósł 52,47%. Udział kredytów o wskaźniku
LtV od 30 do 50% spadł o 1,10 p.p., do 11,51%,
natomiast większy spadek – o 2,39 p.p., zanotowano
w przypadku kredytów z LtV do 30% (do
poziomu 13,46%).
W odniesieniu do II kwartału 2022 roku, niższe
wartości zanotowano w przypadku kredytów
o wskaźniku LtV od 30 do 50% i od 50 do
80%, odpowiednio o 1,08 p.p. i 3,45 p.p. W pozostałych
kategoriach wysokości wskaźnika
LtV zarejestrowano wzrosty. Udział kredytów
o wskaźniku LtV powyżej 80% był wyższy niż
rok wcześniej o 3,65 p.p., natomiast w przypadku
w kategorii kredytów o wskaźniku LtV do
30% wzrost wyniósł 0,87 p.p. [...]

W II kwartale 2023 roku w strukturze nowych kredytów mieszkaniowych ze względu na okres kredytowania zanotowano niewielkie zmiany. O 1,44 p.p. wzrósł udział kredytów o okresie zapadalności od 15 do 25 lat. W pozostałych kategoriach zanotowano nieznaczne spadki, nieprzekraczające poziomu 1 p.p. O 0,95 p.p. spadł udział kredytów zaciągniętych na okres od 25 do
35 lat, o 0,54 p.p. udział kredytów o okresie zapadalności poniżej 15 lat, natomiast udział kredytów o okresie zapadalności przekraczającym 35 lat był mniejszy o zaledwie 0,04 p.p.
W porównaniu do wyników notowanych w II kwartale 2022 roku, w strukturze portfela nowo udzielonych kredytów pod względem okresu zapadalności wzrosły udziały kredytów o okresie zapadalności do 15 lat (o 3,38 p.p.) oraz od 15 do 25 lat (o 6,76 p.p.). Spadły wysokości udziałów pozostałych kategorii – odpowiednio o 10,11 p.p. w przypadku kredytów między 25
i 35 lat i o 0,03 p.p. w przypadku kredytów o okresie zapadalności powyżej 35 lat.


Źródło: Raport Amron-Sarfin 02/2023
Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.