Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w IV kwartale 2023 roku to:

wysoka popularność rządowego programu
„Bezpieczny kredyt 2%”;
● obniżenie przez RPP na posiedzeniach w dniu
7września, a następnie 5 października ubiegłego
roku stóp procentowych NBP (stopa referencyjna została obniżona łącznie z poziomu 6,75%
do 5,75%);
● spadający poziom inflacji – w IV kwartale
2023 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 100,5 (poziom inflacji: 0,5%) w odniesieniu do III kwartału bieżącego roku;
● wzrost PKB – w czwartym kwartale 2023 r.
PKB (niewyrównany sezonowo) zwiększył się
realnie o 1,0% r/r.;
● wzrost poziomu aktywności sektora deweloperskiego;
● utrzymujące się spadki cen materiałów budowlanych: ceny w grudniu 2023 r. były niższe w stosunku do notowanych w grudniu
2022 r. średnio o 2,6%. W ujęciu rocznym jednak, ceny nadal utrzymywały się na poziomie
wyższym niż rok wcześniej, a tempo wzrostu
cen wyniosło 4% (r/r). Wzrost cen odnotowano przy tym w 17 grupach towarowych (dane
PSB Handel S.A.).

Źrodło: Raport Amron Sarfin, IV kwartał 2023 r.

Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.