Najważniejsze czynniki kształtujące sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w I kwartale 2024 r.

● utrzymanie przez RPP kolejnych posiedzeniach
stóp procentowych NBP na dotychczasowym
poziomie,
● (stopa referencyjna 5,75%);
● poziom inflacji – w I kwartale 2024 r. wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS wyniósł 100,9 (poziom inflacji: 0,9%) w odniesieniu do IV kwartału ubiegłego roku;
● wzrost PKB – w pierwszym kwartale br. PKB
(niewyrównany sezonowo) zwiększył się realnie o 1,9% r/r;
● kontynuacja wzrostu aktywności sektora
deweloperskiego;
● utrzymujące się spadki cen materiałów budowlanych: ceny w marcu 2024 r. były niższe
w stosunku do notowanych w grudniu 2023 r.
średnio o 3%. W ujęciu rocznym wzrost cen
odnotowano przy tym w 4 grupach towarowych natomiast spadek – w 16 (dane PSB Handel S.A.). [...]

Pierwszy kwartał 2024 roku był także kolejnym okresem utrzymywania się tendencji wzrostowej aktywności inwestorów na rynku mieszkaniowym. Deweloperzy rozpoczęli budowę 41 994 mieszkań, a więc o 22,33% więcej niż w poprzednim kwartale i aż o 79,34% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost zanotowano również w przypadku liczby mieszkań z pozwoleniami na budowę. W pierwszym kwartale było ich 50 028, a więc o 6,63% więcej niż w poprzednim kwartale i o 44,59% więcej niż rok wcześniej.

Źrodło: Raport Amron Sarfin, I kwartał 2024 r.

Copyrights © 535broker nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.